22.08.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 17.

2019. gada 22.augustā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Izskatāmie jautājumi

1. Par saistošo noteikumu Nr.14/2019 “Grozījumi Ķekavas novada domes 2012.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.27/2012 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” apstiprināšanu

2. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Mellupos, Dzērumos un Jeņčos, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu

3. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Jaunsilā, Bērzmentē un Plakanciemā, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu

4. Par pašvaldības kustamās mantas autobusa Setra S 313 UL atsavināšanu

5. Par saistošo noteikumu Nr.15/2019 „Grozījumi 2011.gada 11.augusta Saistošajos noteikumos „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019.gada lēmumā Nr. 13 "Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Ainas” teritorijā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā"

7. Par aglomerācijas Ķekava/Valdlauči robežas precizēšanu

8. Par NĪLM koda maiņu- Kraujas iela 1

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu- Rāmavas iela 39

10. Par nekustamā īpašuma ”Elektropārvade”, Krustkalnos,, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadali

11. Par detālplānojuma "Lācēni" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu- "Elko"

13. Par adresāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem detālplānojuma “Norupes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā teritorijai

14. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu

15. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu A.K.

16. Par līguma parakstīšanu URBACT programmas projekta realizēšanai

17. Grozījumi Ķekavas novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.3) “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju”

18. Par atteikumu izdot J.F. labvēlīgu administratīvo aktu

19. Izpilddirektora ziņojums Domei par Centrālās administrācijas darbu jūlija mēnesī

20. PIEBALSOJAMAIS -Par projekta pieteikuma iesniegšanu

21. PIEBALSOJAMAIS - Par Sadarbības līguma parakstīšanu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

 

 

  Tweet Drukāt