26.09.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 19.

2019. gada 26. septembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

1.  Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas tāmes precizēšanu; pielikums

2.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības sniedzēju". saistošie noteikumi

3.  Par 2015.gada 15.jūnija zemes nomas līguma Nr,21-19/15/106 termiņa pagarināšanu;

4.  Par 2015.gada 17.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/15/135 termiņa pagarināšanu;

5.  Par zemes piešķiršanu nomā K.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejasceriņi", Dzintaros, Daugmales pagastā;

6.  Par piekrišanu izmaiņu veikšanai līgumā par nedzīvojamo telpu nomu.

7.  Par īres līguma pagarināšanu I.K..

8.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Dolomīti" un Indriķa iela 24, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

9.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Dārzlauki", ķekavas pagastā;

10. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar SIA "Mērniecības datu centrs";

11. Par saistošo noteikumu "Pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanas un būvniecības finansēšanas noteikumi" precizēšanu. saistošie noteikumi

12. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā;   nolikums

13. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek izmantota Ķekavas novada pašvaldības manta un finanšu resursi”” apstiprināšanu jaunā redakcijā;

14. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „ Par dokumentu aprites kārtību Ķekavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu jaunā redakcijā;   noteikumi

15.  Par grozījumiem  Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums””. saistošie noteikumi

 

 

 

 

 

 

  Tweet Drukāt