17.10.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 23.

2019. gada 17. oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

 1.      Par komunālo pakalpojumu sniegšanu Lapenieku ciemā.

2.   Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Dzērumos, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu

3.       Par 2018.gada 20.jūnija zemes nomas līguma Nr.14-9/18/34 termiņa pagarināšanu;

4.       Par 2016.gada 20.decembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/50 termiņa pagarināšanu;

5.       Par 2015.gada 17.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/15/137 termiņa pagarināšanu;

6.       Par 2014.gada 14.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/14/59 termiņa pagarināšanu;

7.       Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 6, Baložos, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

8.       Par nekustamā īpašuma Rožu iela 7/9, Baložos, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

9.       Par nekustamā īpašuma Barbaras iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

10.    Par nekustamā īpašuma “Jeņči 228”, Jenčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.    Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”;

        saistošie noteikumi

12.    Par īres līguma pagarināšanu G.J.;

13.    Par ¼ daļas no dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu.

14.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Lūri", Ķekavas pagastā;

15.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Lūri-1", Ķekavas pagastā;

16.    Par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, nodošanu publiskajai apspriešanai;

17.    Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Bimmeri" un "Mētras", Alejās,  Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

18.    Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Muižnieki-1", Katlakalnā Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

19.    Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ābolkrasti", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

20.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 3, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

21.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 36, Baložos;

22.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Miglas ielā 1 un 3, Baložos;

23.    Par iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu - Ķekavas novada teritorijas daļas atdalīšanu un pievienošanu Olaines novadam  atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajam grafiskajam variantam.

24.    Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu";

        saistošie noteikumi

25.    Par SIA “CWD” apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

 

 

  Tweet Drukāt