14.11.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 25.

2019. gada 14.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

 1.    Par Ķekavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu;

2.    Par grozījumiem 2012. gada 6. septembra saistošajos noteikumos Nr.17/2012 “Par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību”;

       saistošie noteikumi

3.     Par Ziemassvētku rotājumu konkursa "Uzmirdzi Ķekavas novadā" nolikuma un tāmes apstiprināšanu.

      konkursa budžets

4.     Par 2009.gada 21.decembra zemesgabala nomas līguma Nr.1 termiņa pagarināšanu;

5.     Par 2013.gada 18.septembra zemes nomas līguma Nr.21-19/13/135 termiņa pagarināšanu;

6.     Par 2014.gada 14.maija zemes nomas līguma Nr.21-19/14/37 termiņa pagarināšanu;

7.     Par 2015.gada 16.decembra zemes nomas līguma Nr.21-19/15/153 termiņa pagarināšanu;

8.     Par 2016.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/40 termiņa pagarināšanu;

9.     Par 2017.gada 26.septembra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/52 termiņa pagarināšanu;

10.  Par zemes piešķiršanu nomā J.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmale, Daugmales pagasts;

11.  Par zemes gabala "Tekstilnieks 102", Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā;

12.  Par nomas tiesību izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaundomas", Dzintaros, Daugmales pagastā;

13.  Par nekustamā īpašuma Niklāva iela 7, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

14.  Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu lietošanā Reģionālajai pašvaldības policijai.

15.  Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.B.;

16.  Par dzīvojamās platības izīrēšanu K.D.;

17.  Par dzīvojamās platības maiņu A.S.;

18.  Par E.E. ievēlēšanu bāriņtiesas locekļa amatā;

19.  Par N.O. ievēlēšanu bāriņtiesas locekļa amatā.

20.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Lūri", Ķekavas pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 009 0007;

21.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Sproģi-1", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

22.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas nekustamajam īpašumām "Vecabras", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, lēmuma atcelšanu;

23.  Par detālplānojuma "Lācēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu papildināšanai;

24.  Par detālplānojuma "Titurgas iela 31" grozījumu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu;

25.  Par adrešu piešķiršanu detālplānojuma “Mežozoli” teritorijā,  Daugmalē, Daugmales pagastā;

26.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 1, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

27.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lakstīgalu ielā 36, Baložos;

28.  Par nekustamo īpašumu Silāju ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 un 16, Baložos, apvienošanu;

29.  Par nekustamo īpašumu Gobu ielā 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 un 17, Baložos, apvienošanu;

30.  Par nekustamo īpašumu Vasarsvētku ielā 9 un 11, Baložos, apvienošanu;

31.  Par atteikumu mainīt lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam "Rotaļi", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

32.  Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem Irbenāju iela 3, Irbenāju iela 11 un Grīzupes iela 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā;

33.  Par grozījumiem domes 22.08.2019.lēmumā - par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 13 nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā.

34.  Par grozījumiem pārvaldes uzdevumu delegēšanas līgumā ar Inčukalna novada pašvaldību;

35.  Par Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvu;

36.  Par Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu maksas  aprēķināšanas komisijas sastāva maiņu;

37.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetā

      saistošie noteikumi      1-5.pilikumi      6.pilikums

38.  Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā "Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu"

  Tweet Drukāt