28.11.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 26.

2019. gada 28.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

 1.     Par grozījumiem 2015.gada 22.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/15/125;

2.     Par grozījumiem 2013.gada 25,aprīļa zemes nomas līgumā Nr.21-19/13/60;

3.     Par grozījumiem 2017.gada 10.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.21-19/17/12;

4.     Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma "Gruntītes", Daugmalē, Daugmales pagastā.

5.     Par īres līguma pagarināšanu L.J.;

6.     Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.T.;

7.     Par dzīvojamās platības maiņu M.T..

8.     Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajajiem īpašumiem "Kadiķi"un "Ķīvītes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

9.     Par nekustamā īpašuma "Ēras", Daugmalē, Daugmales pagastā, divu zemes vienību sadalīšanu;

10.  Par nekustamā īpašuma "Elektropārvade",  Krustkalnos, Ķekavas pagastā, sešu zemes vienību  sadalīšanu;

11.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0291 Dzintaros, Daugmales pagastā, sadalīšanu.

12.  Par E.D. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

13.    Par naudas līdzekļu pieņemšanu dāvinājumā, Administratīvā līguma Nr.21-28/17/8 un 2018.gada 8. maija vienošanās Nr.1-17.1/18/163 grozīšanu;

14.    Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019.gada 1. augusta lēmumā Nr.2 (protokols Nr.16) “Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai”;

15.    Par atļauju slēgt iepirkuma līgumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ķekavas vidusskolai un virtuves telpu, palīgtelpu, iekārtu un inventāra nodošanu bezmaksas lietošanā ēdināšanas pakalpojuma izpildei.

 

  Tweet Drukāt