06.12.2019.Domes ārkārtas sēde

  SĒDE Nr. 27.

2019. gada 6.decembrī plkst. 12:00 Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītais jautājums

 1. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.3 (protokols Nr.8) “Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projekta ,,Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas;

2. Par zemes iegādi jaunas skolas ēkas būvniecībai;

3. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetā;    saistošie noteikumi       1.-5.pielikumi      6.pielikums

4. Par jaunu projektēšanas darbu veikšanu projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai;

5. Par ieceri atsavināt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā daļu no  nekustamā īpašuma Gaismas ielā 13, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

6. Par nekustamā īpašuma Gaismas iela 13, Ķekavā,  daļas atsavināšanu;

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Gaismas ielā 13 un 15, Ķekavā, Ķekavas pagastā robežu pārkārtošanai; 

 
  Tweet Drukāt