12.12.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 28.

2019. gada 12.decembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

1.        Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu. 

        stratēģija

2.        Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;

        pakalpojuma līgums

 

3.        Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Baložu komunālā saimniecība” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētā;

        pakalpojuma līgums

 

4.       Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas nami” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas un Daugmales pagastos;

        pakalpojuma līgums

 

5.        Par 2017.gada 13.jūnija zemes nomas līguma Nr.21-19/17/31 termiņa pagarināšanu;

6.        Par 2010.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr.2547 termiņa pagarināšanu;

7.        Par nekustamā īpašuma "Jeņči 129", atsavināšanu;

8.        Par grozījumu izdarīšanu Ķekavas novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.2.§ 3. „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2013.-2020.gadam”;

9.        Par latvāņu ierobežošanas pasākumu uzsākšanu 2020.gadā.

10.    Par grozījumiem saistošajos noteikumos "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā";

        Saistošie noteikumi

 

11.    Par detālplānojuma "Siļķes", Ķekavas pagastā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

12.    Par detālplānojuma "Lācēni", Ķekava, Ķekavas pagasts, redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

13.    Par detālplānojuma "Dižcelmiņi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

14.    Par detālplānojuma Rīgas ielā 36, Baložos, apstiprināšanu;

15.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Braslas - 1" un "Braslas - 2", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

16.    Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 3, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

17.    Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ķiršziedu iela 1, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

18.    Par nekustamā īpašuma "Elektropārvade" zemes vienības Vasaras ielā 2, Krustkalnos sadalīšanu;

19.    Par nekustamā īpašuma "Elektropārvade" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 001 0051 Valdlaučos sadalīšanu;

20.    Par administratīvi teritoriālo reformu - pašvaldības  viedoklis Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai.

21.    Par Ikšķiles novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu;

22.    Par vienošanos noslēgšanu pie Iecavas novada pašvaldības un Ķekavas novada  pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma;

23.    Par vienošanos noslēgšanu pie Inčukalna novada pašvaldības un Ķekavas novada  pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma;

24.    Par V.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

25.    Par grozījumiem Ķekavas ambulances, sporta aģentūras un sociālās aprūpes centra nolikumos;

       SN ambulance        SN sporta aģentūra        SN Sociālās aprūpes centrs

 

26.    Par grozījumiem saistošajos noteikumos "Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu";

       saistošie noteikumi

 

 

27.    Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāna aktualizāciju. 

 

        investīciju plāns 

  Tweet Drukāt