16.01.2020 Domes sēde

SĒDE Nr. 2

2020. gada 16. janvārī plkst. 10:15 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.     1. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma "Gruntītes", Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0891;

2.     2. Par pašvaldībai piekrītošās inženierbūves "Ceļš Mežmalas iela" nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" realizācijai;

3.     3. Par 2016.gada 4.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/16/31 termiņa pagarināšanu;

4.     4. Par 2015.gada 13.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/15/115 termiņa pagarināšanu;

5.     5. Par 2018.gada 15.marta zemes nomas līguma Nr.14-9/18/9 termiņa pagarināšanu;

6.     6. Par 2015.gada 8.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/15/117 termiņa pagarināšanu;

7.     7. Par 2017.gada 8.jūnija zemes nomas līguma Nr.21-19/17/26 termiņa pagarināšanu;

8.     8. Par zemes piešķiršanu nomā L. S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270.

9.     9. Par īres līguma pagarināšanu;

10.  10. Par īres līguma pagarināšanu;

11.  11. Par īres līguma pagarināšanu;

12.  12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

13.  13. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu SIA „EKODEM”;

14.  14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  detālplānojuma “Beitiņi 2” un “Priedulāji” teritorijā  Ķekavā, Ķekavas novadā Ķekavas novadā;

15. 15.  Par grozījumiem Ķekavas novada domes 28.11.2019. lēmumā Nr. 8 “Par nekustamā īpašuma “Ēras” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8056 002 0645 un 8056 002 0680 sadalīšanu”;

16.  16. Par nekustamā īpašuma "Elektropārvade" sadali;

17.  17. Par atļauju dīķa izveidei- "Vilciņi-2";

18.  18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Vecabras;

19.  19. Par detālplānojuma darba uzdevuma pagarināšanu- "Beitiņi-4";

20.  20. Par detālplānojuma darba uzdevuma pagarināšanu - "Mašēni".

21.  21. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma izteikšanu jaunā redakcijā;

     nolikums

22.  22. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek izmantota Ķekavas novada pašvaldības manta un finanšu resursi”” apstiprināšanu jaunā redakcijā.

    noteikumi

 

 

  Tweet Drukāt