13.02.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 5

2020. gada 13.februārī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.       Par grozījumi apstiprināšanu saistošajos noteikumos Nr.25/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā”;

        saistošie noteikumi

2.       Par grozījumu apstiprināšanu saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”; 

        saistošie noteikumi

3.       Par saistošo noteikumu “Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu”” apstiprināšanu;

        saistošie noteikumi

4.       Par grozījumu apstiprināšanu saistošajos noteikumos Nr.1/2010 “Kārtība, kādā tiek izsniegts Ķekavas novada pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai””;

        saistošie noteikumi

5.       Par B.Ķ. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.

6.       Par sporta aģentūras  2020. gada darba plāna apstiprināšanu.

        darba plāns 2020.g.

7.       Par zemes piešķiršanu I.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

8.       Par zemes piešķiršanu nomā J.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Gruntītes", Daugmalē, Daugmales pagastā.

9.       Par sociālās aprūpes centra 2020.gada darba plāna apstiprināšanu;

        darba plāns 2020.g.

10.    Par Ķekavas ambulances 2020.gada darba plāna apstiprināšanu;

        darba plāns 2020.g.

11.    Par dzīvojamās platības izīrēšanu, G.S.;

12.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.D.;

13.   Par īres līguma pagarināšanu I.H.;

14.    Par īres līguma pagarināšanu Ņ.Z..

15.    Par detālplānojuma “Silvestri” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

16.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma "Mežozoli" Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai;

17.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Mētras un Bimmeri", Alejas, Ķekavas pagasts, teritorijai;

18.    Par nekustamā īpašuma "Dumbrāji" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

19.    Par nekustamā īpašuma “Krasulas" Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalīšanu;

20.   Par nekustamā īpašuma “Zadraki" Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalīšanu;

21.    Par nekustamā īpašuma “Robežnieku ceļš" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0288 Dzintaros, Daugmales pagastā, sadalīšanu;

22.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu- Slokas iela;

23.   Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – Slokas ielas daļai;

24.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu –  nekustamā īpašuma Slokas ielā 4 daļā;

25.   Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu- Svēteļu ielas daļa;

26.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu- Svēteļa ielas daļa;

27.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu- nekustamā īpašuma “Vilgertiņi” daļā;

28.   Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu –  nekustamā īpašuma “Koraļļi” daļā;

29.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu –  nekustamā īpašuma Mārtiņa ielā 2 daļā;

30.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu –  nekustamā īpašuma Melnezera ielā 1 daļā;

31.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Kārkliņu lauks” daļā;

32.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu –  nekustamā īpašuma “Akmeņievas” daļā;

33.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu - Slokas iela 6 daļā

34.   Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – Kronīšu iela;

35.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – Robežu ielas daļa;

36.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – Robežu ielas daļa;

37.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Dziedoņi” daļā;

38.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Vējupes” daļā;

 39.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Pļavnieki” daļā.

 

 

 

  Tweet Drukāt