27.02.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 7

2020. gada 27.februārī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.       Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.29/2010 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās Ķekavas novadā”;

         saistošie noteikumi

 2.       Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Par pašvaldības nodevu par vizuālās informācijas izvietošanu Ķekavas novada teritorijā”;

         saistošie noteikumi

3.       Par detālplānojuma  "Lācēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu; pielikums ligumam

4.       Par detālplānojuma "Brīvzemnieki", Ķekava, Ķekavas pagasts, grozījumu darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā;

5.       Par detālplānojuma "Rakarīši", Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai;

6.   Par grozījumiem Ķekavas novada domes 16.01.2020. lēmumā "Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1367, Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalīšanu";

7.       Par nekustamā īpašuma “Kāršrozes” Krustkalnos, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

8.       Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0396 Daugmalē, Daugmales pagastā sadalīšanu;

9.       Par nekustamā īpašuma  Pils iela 1, Lapenieki, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu.

10.    Par izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2020.gadam apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām;    tāme

11.    Par grozījumiem bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā;   nolikums

12.    Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2014.gada 15.maija sēdes lēmumam “Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā”.

13.    Par 2015.gada 13.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu;

14.    Par grozījumiem 2015.gada 30.aprīļa lēmumā „Par pilnvarojumu parakstīt zemes nomas līgumus sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastos”;

15.   Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļinieki Nr.62, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

16.    Par zemes gabala "Radiotehnika 69", Dzērumos, Ķekavas pagastš, piešķiršanu nomā I.G.;

17.    Par pilnvarojumu parakstīt mazdārziņu nomas līgumus Baložos, Ķekavas novadā.

18.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.L.;

19.    Par īres līguma pagarināšanu A.S..

20.    Par Jaunu ideju centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;

21.    Par līguma slēgšanu projekta Nr. EKII-3/9 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā” realizēšanai.

 

  Tweet Drukāt