12.03.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 8

2020. gada 12.martā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.       Par pilnvarojumu parakstīt līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

2.       Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu “Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” apstiprināšanu jaunā redakcijā;

        noteikumi

3.       Par zemes piešķiršanu nomā S.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

4.      Par telpas Nr.4, kas atrodas nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu valdījumā Ķekavas sociālās aprūpes centram;

5.       Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 34”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

6.       Par nekustamā īpašuma Lejas iela 8, Odukalns, Ķekavas pagasts, 1/4 domājamās daļas atsavināšanu.

7.       Par tirgu rīkošanu Ķekavas novadā 2020.gadā;

8.      Par rīcības plāna “Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības  stratēģiskais rīcības plāns (aktualizētā redakcija) 2018-2021” apstiprināšanu.

        izglītības attīstības stradēdiģija

9.       Par grozījumiem 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā””;

        saistošie noteikumi

10.    Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu V.S..

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Ķirši", Saulgožos, Ķekavas pagastā;

12.    Par detālplānojuma "Vecsvilpji un Sakšas"grozījumu izstrādes termiņa pagarināšanu un darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā;

13.   Par detālplānojuma "Ceplīši" izstrādes termiņa pagarināšanu un darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā;

14.    Par 2019. gada 14.novembra lēmuma „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lūri”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 009 0007, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” atcelšanu;

15.    Par grozījumiem 2020.gada 13.februāra lēmumā  “Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Mētras un Bimmeri” teritorijā, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

16.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Muižnieki-1", Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  teritorijā;

17.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Dižcelmiņi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  teritorijā;

18.   Par nekustamā īpašuma "Lauviņas" un "Lauvmutītes", Ķekavā, Ķekavas pagastā, zemes vienības apvienošanu;

19.    Par Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju 2020.gada projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu;

        konkursa nolikums

20.   Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu;

        rīcības plāns

21.    Grozījumi 2019.gada 12.decembra lēmumā “Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plāna 2019.gada aktualizāciju”.

        investīciju plāna grozījumi

22.   Par SIA “Mežmaļi+” iesnieguma noraidīšanu. 

23.  Par zemes ierīcības projekta īpašumiem Gaismas ielā 13 un 15, Ķekavā apstiprināšanu

24. Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos, aizņēmuma ņemšanu un būvdarbu līgumu slēgšanu projekta ,,Infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā” realizācijai

 

 

 

  Tweet Drukāt