23.04.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 14.

2020. gada 23.aprīlī plkst. 10:30 Sēde notiek attālināti

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

 1.     Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.10/2017 „ Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs";

        saistošie noteikumi

2.     Par zemes gabala Pauguru iela 8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā J.K.;

3.     Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 40, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

4.     Par zemes piešķiršanu nomā Ļ.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

5.     Par 2011.gada 7.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/50 termiņa pagarināšanu;

6.    Par esošas būves atrašanās vietas saskaņošanu Urbāna ielā 6, Baložos;

7.     Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas  „(ie)dvesma“ īstenošanai;

8.     Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” atkārtotu grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos;

9.     Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Zaļajā ielā 4 un "Zaļā iela" Baložos robežu pārkārtošanai (strītbola laukumam);

10.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Vēzīši, Melnupi, Mellupi un Mellupi-1, Ķekavas pagastš;

11.  Par zemes ierīcības proejkta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 39, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

12.  Par E.P.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu. 

 

  Tweet Drukāt