14.05.2020. Domes sēde

SĒDE Nr. 16.

14.05.2020, plkst. 10:20 Sēde notiek attālināti


Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols


Sēdē izskatāmie jautājumi:

 

1. Par SIA "Ķekavas nami" pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;

2. Par zemes piešķiršanu nomā V.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;

3. Par zemes piešķiršanu nomā A.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;

4. Par zemes piešķiršanu nomā L.M.F. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1368;

5. Par zemes piešķiršanu nomā I.S.G. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1368;

6. Par zemes piešķiršanu nomā V.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1368;

7. Par zemes piešķiršanu nomā N.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1745;

8. Par zemes piešķiršanu nomā M.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1745;

9. Par 2011.gada 24.marta lauku pavidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/42 termiņa pagarināšanu;

10. Par 2011.gada 7.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/123 termiņa pagarināšanu;

11. Par detālplānojuma apstiprināšanu- "Siļkes";

12. Par detālplānojuma "Magones"grozījumu daļā uzsākšanu;

13. Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai- "Elko";

14. Par ZIP apstiprināšanu - Ozolsalas;

15. Par nekustamā īpašuma Katlakalna ielā 22, Baložos sadalīšanu;

16. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2019.gada 12. marta lēmumā Nr.16  "Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma  “Muižnieki-1” teritorijā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā";

17. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu  detālplānojuma “Lazdiņas” Daugmalē, Daugmales pagastā atlikušajai teritorijai;

18. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas iekārtas izvietošanu   “Rozītēs”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā;

19. Par virtuves telpu, palīgtelpu, iekārtu un inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā ēdināšanas pakalpojuma izpildei;

20. Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem;

21. Par sadarbības līgumu parakstīšanu par gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu Baložos, un gājēju pārejas izbūvi Daugmalē, Ķekavas novadā;

22. Par pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projekta ,,Strītbola laukuma izveide Baložos, Ķekavas novadā” realizācijai;

23. Par A.T., A.S., S.R. un G.G. iesnieguma noraidīšanu;

24. Par reģionālās pašvaldības policijas atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

      pielikums


 

  Tweet Drukāt