28.05.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 17.

28.05.2020, plkst. 10:00 Sēde notiek attālināti


Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols


Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.       Par aizņēmumu SIA “Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumam projekta ” Siltumtīklu modernizācija Titurgā” īstenošanai

2.       Par pilnvarojumu parakstīt grozījumus 2020.gada 16.marta Līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

3.       Par zemes piešķiršanu nomā F.O. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kāpu ielas grāvis", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

4.       Par zemes piešķiršanu nomā L.C. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

5.       Par zemes piešķiršanu nomā K.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

6.       Par zemes piešķiršanu nomā K.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

7.       Par 2011.gada 23.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/39 termiņa pagarināšanu;

8.       Par 2011.gada 7.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.21-19/11/47 termiņa pagarināšanu;

9.       Par 2011.gada 18.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/49 termiņa pagarināšanu;

10.    Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā "Krasti", Daugmalē, Daugmales pagastā.

11.   Par administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma “Lakstīgalu iela 9”, Baložos, īstenošanai;

12.   Par grozījumiem administratīvā līguma detālplānojumam "Lauku iela 1 un Lauku iela 5" Odukalnā, Ķekavas pagastā,;

13.    Par nekustamo īpašumu apvienošanu "Laukmaļi" un "Osvaldi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

14.    Par nekustamo īpašumu apvienošanu "Mežinieki" un "Mežinieki1", Plakanciemā, Ķekavas pagastā;

15.    Par ielu nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Lācēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā, teritorijai.

16.    Par Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

        konkursa nolikums

17.    Par īres līguma pagarināšanu Ē.M.;

18.    Par īres līguma pagarināšanu I.N.;

19.    Par īres līguma pagarināšanu I.L..

20.    Par R.P. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

21.    Par Ķekavas novada pašvaldības 13.02.2020. SN Nr.6/2020“Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2013. gada 18. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr.7/2013 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”” precizēšanu;

        saistošie noteikumi

22.    Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā;

23.    Par izmaiņām Apbalvojumu komisijas sastāvā.

24.    Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos.

 

 

 

 

  Tweet Drukāt