18.06.2020.Domes sēde

  SĒDE Nr. 19

2020. gada 18.jūnijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatāmie jautājumi

1.        Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.25/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ķekavas novadā;

         saistošie noteikumi

2.        Par grozījumiem 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2012 “Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi";

         saistošie noteikumi

3.       Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Pie Mārtiņa", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu lietošanā Reģionālajai pašvaldības policijai;

4.        Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā”;

         saistošie noteikumi

5.        Par nekustamā īpašuma Rudens iela 5, Krustkalni, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

6.        Par nekustamā īpašuma Cīruļu iela 19, Baložos, atsavināšanu;

7.        Par nekustamā īpašuma Niedru iela 21, Odukalnā, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

8.        Par nekustamā īpašuma “Jeņči 257”, Jenči, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

9.        Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 99”, Dzērumi, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

10.    Par nekustamā īpašuma “Restaurators 138”, Dzērumi, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

11.    Par nekustamā īpašuma “Ausma 165”, Dzērumi, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

12.    Par zemes piešķiršanu nomā R.G. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

13.    Par zemes piešķiršanu nomā S.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Vulāni", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

14.    Par zemes piešķiršanu nomā I.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

15.   Par zemes piešķiršanu nomā I.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

16.    Par zemes piešķiršanu nomā B.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

17.    Par zemes piešķiršanu nomā L.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

18.    Par 2011.gada 19.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/62 termiņa pagarināšanu;

19.    Par 2011.gada 20.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/86 termiņa pagarināšanu;

20.    Par 2011.gada 31.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/75 termiņa pagarināšanu;

21.   Par 2011.gada 31.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/79 termiņa pagarināšanu;

22.   Par 2011.gada 31.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/72 termiņa pagarināšanu;

23.    Par 2011.gada 9.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/124 termiņa pagarināšanu;

24.    Par 2013.gada 5.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/13/34 termiņa pagarināšanu.

25.   Par dzīvojamo telpu-dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  G.I..

26.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Pelnu ielā 8, 10 un 12, Baložos, robežu pārkārtošanai;

27.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai Meistaru ielā 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā;

28.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un adresācijas maiņu detālplānojuma “Titurgas iela 34 un 40” Baložos teritorijai;

29.    Par līguma parakstīšanu URBACT programmas projekta realizēšanas otrajai fāzei.

30.    Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2019. gadu;    gada pārskats

31.    Par aizņēmuma ņemšanu projekta ,,PII “Ieviņa” piebūves Gaismas ielā 25, Ķekavā, Ķekavas novadā būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” realizācijai;

 

32.    Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jaunas PII ēkas būvniecība Baložos, Titurgā, Ķekavas novadā” realizācijai;

33.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu R.S.;

 

34.   Par dzīvojamās platības maiņu H.S.. 

 

  Tweet Drukāt