16.07.2020.Domes sēde

  SĒDE Nr. 20

 
2020. gada 16.jūlijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
 
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi
 
1.       Par iestādes “Tūrisma koordinācijas centrs” likvidāciju;

2.       Par iestādes “Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs” likvidāciju;

3.       Par deleģēšanas līgumu ar SIA  „Gaismas tilts 97”.

4.       Par nekustamā īpašuma “Jeņči 147”, Jenči, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

5.      Par nekustamā īpašuma “Jeņči 160”, Jenči, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

6.       Par nekustamā īpašuma “Jeņči 255”, Jenči, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

7.       Par nekustamā īpašuma “Aviators 2”, Dzērumi, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

8.       Par nekustamā īpašuma “Pļavas 28”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

9.       Par zemes piešķiršanu A.D.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē;

10.    Par zemes piešķiršanu nomā A.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē;

11.   Par zemes gabala "Rīmaņi", Daugmales pagastā, 1/4 domājamās daļas piešķiršanu nomā M.G.;

12.    Par nekustamā īpašuma "Elektropārvade", Krustkalnos, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0685, piešķiršanu nomā V.V.;

13.    Par zemes piešķiršanu nomā I.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā;

14.    Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu "Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Ķekavas novadā" apstiprināšanu;

15.    Par atļauju izbūvēt ūdensvadu pašvaldības nekustamajā īpašumā Pļavniekkalna iela 20, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, un apgrūtināšanu ar ekspluatācijas aizsargjoslu ap ūdensvadu.

16.    Par dzīvojamās telpas - dzīvokļa īres līguma pagarināšanu I.M.;

17.    Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”.

        saistošie noteikumi

18.    Par projekta pieteikuma iesniegšanu un līguma parakstīšanu Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) konkursam;

19.    Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamā īpašuma Strazdu iela 1, Baložos īpašnieku;

20.    Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Baložos īpašnieku;

21.    Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamā īpašuma Titurgas iela 32, Baložos īpašnieku;

22.    Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamā īpašuma Ezermalas iela 6, Baložos īpašnieku;

23.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Lejas" teritorijā;

24.    Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Mežmalas 10, Mežmalas 12, Sūnu 4, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

25.    Par apbūves tiesību piešķiršanu nomas zemei īpašumā "Murdiņi", Ķekavā, Ķekavas pagastā.

26.    Par biedrības “Futbola klubs “Auda”” sūdzības noraidīšanu;

27.   Par M.D. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu; 

 

  Tweet Drukāt