06.08.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 22

 
2020. gada 6.augustā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
 
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi

1.        Par grozījumiem Ķekavas novada bāriņtiesas nolikumā.

2.        Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu "Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Ķekavas novadā" apstiprināšanu;

        noteikumi

3.        Par zemes piešķiršanu nomā A.P. uz daļu no pašvaldības nekusta īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

4.        Par zemes piešķiršanu nomā K.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežs Nr.21", Ķekavā,Ķekavas pagastā;

5.        Par zemes piešķiršanu nomā D.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

6.       Par pilnvarojumu parakstīt zemes nomas līgumus par garāžu uzturēšanai nepieciešamo zemi pašvaldības nekustamajā īpašumā "Vērmeles", Daugmalē, Daugmales pagastā.

7.        Par saistošo noteikumu Nr. 24/2019 „Grozījums Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā”” apstiprināšanu;

        saistošie noteikumi

8.        Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Valči" Daugmalē, Daugmales pagastā;

9.        Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Dižkačas", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

10.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Ranči", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā 'Drūņi", Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

12.   Par detālplānojuma "Pilbārži", ķekavā Ķekavas pagastā, darba uzdevuma pagarināšanu;

13.    Par detālplānojuma  "Ineši-1 un Ineši-2", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

14.    Par detālplānojuma "Rakarīši", Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

15.   Par adrešu un NĪLM piešķiršanu detālplānojuma "Siļķes", Ķekavas pagastā, teritorijā;

16.   Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamā īpašuma Ezermalas iela 2 un Ezermalas iela 4, Baložos īpašnieku;

17.    Par administratīvā līguma slēgšanu ar nekustamo īpašumu Strazdu iela 3/5/7/9/11, Baložos īpašnieku;

18.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Lāču ielai, Baložos.

19.   Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” nolikumā;

20.    Par I.O. sūdzības (apstrīdēšanas iesnieguma) izskatīšanu;

21.    Par papildus izmaksām būvdarbu realizācijai projektam ,,Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

22.    Par līgumu slēgšanu projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai;

23.    Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Saulgriežu ielas pārbūve no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai Baložos, Ķekavas novadā, 1.kārta” realizācijai.

24.   Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 
 
 

  Tweet Drukāt