17.09.2020. Domes sēde

 SĒDE Nr. 25

 
2020. gada 17.septembrī plkst. 10:15 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
 
Sēdes protokols
 
Sēdē izskatāmie jautājumi

1.     Par sadarbības līguma parakstīšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”;

2.     Par Ķekavas Mākslas skolas interešu izglītības grupu mācību maksu  apstiprināšanu;

3.     Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā 5.§2. “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

4.     Par  nekustamā īpašuma "Jeņči 147", Jenči, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

5.     Par  nekustamā īpašuma "Jeņči 160", Jenči, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

6.     Par  nekustamā īpašuma "Jeņči 255", Jenči, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

7.     Par  nekustamā īpašuma "Jeņči 257", Jenči, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

8.     Par nekustamā īpašuma "Aviators 2", Dzērumi, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

9.    Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 99”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

10.  Par nekustamā īpašuma “Ausma 165”, Dzērumi, Ķekavas pagasts,  izsoles rezultātu apstiprināšanu;

11.  Par nekustamā īpašuma "Restaurators 138", Dzērumi, Ķekavas pagasts,  izsoles rezultātu apstiprināšanu;

12.  Par nekustamā īpašuma Rudens iela 5, Krustkalni, Ķekavas pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

13.  Par zemes piešķiršanu nomā N.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagasts;

14.  Par zemes piešķiršanu nomā K.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

15.  Par zemes piešķiršanu nomā V.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

16.  Par zemes piešķiršanu nomā J.P. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežs Nr.21", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

17.  Par 2011.gada 25.jūlija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/107 termiņa pagarināšanu;

18.  Par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam "Fonds PLECS" Jaunu ideju centrā, Skolas ielā 2B, Ķekavā;

19.  Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem 2020.gada 17.marta līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr. 1-17.1/20/130;

20.  Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem 2009.gada 18.jūnija Līgumā 11.5/2009 par ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumpagādes pakalpojumu sniegšanu;

21.  Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem 2012.gada 10.maija Līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

22.  Par saistošo noteikumu  „Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem” apstiprināšanu;

      saistošie noteikumi

23.  Par īres līguma pagarināšanu J.B..

24.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Grifi", Vimbukrogā, Ķekavas pagastā;

25.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Mākslinieki", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

26.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Namiķi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

27.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Vecbunkas-4", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

28.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Letiņi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

29.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos;

30.  Par grozījumu Ķekavas novada domes 2020.gada 16.janvāra lēmumā nr. 18 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā";

31.  Par detālplānojuma "Vecabras", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

32.  Par detālplānojuma "Dzelzkaļi", Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

33.  Par detālplānojuma “Titurgas iela 34 un 40” Baložos, īstenošanas 2017. gada 16. februāra administratīvā līguma Nr. 21-28/17/2 grozījumiem;

34.  Par detālplānojumu risinājumu nepiemērošanu daļā par ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanu;

35.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Tiltnieki", Ķekavas pagastā;

36.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ziediņu ceļš”, Daugmalē, Daugmales pagastā;

37.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "KotedžasC2" un "Evas", Lapeniekos, Ķekavas pagastā;

38.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 36, Baložos;

39.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu "Auras" un "Pikši", Ķekavā, Ķekavas pagastā.

40.  Par saistošo noteikumu "Sabiedriskās kārtības noteikumi" apstiprināšanu;

      saistošie noteikumi

41.  Par Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva maiņu;

42.  Par noteikumu "Par debitoru parādu administrēšanu Ķekavas novada pašvaldības iestādēs un aģentūrās" apstiprināšanu;

       noteikumi

43.  Par noteikumu  "Grāmatvedības uzskaites politika  Ķekavas novada pašvaldībā" apstiprināšanu;

      noteikumi

44.  Par biedrības “Futbola klubs “Auda”” sūdzības noraidīšanu.

 
 
 

  Tweet Drukāt