01.10.2020. Domes sēde

SĒDE Nr. 27

 
2020. gada 1.oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 1.     Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas  izdevumu tāmes precizēšanu uz 01.09.2020.;

        tāme

 

2.     Par Ķekavas novada pašvaldības biedra statusu Latvijas sporta cīņas federācijā.

3.     Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, atsavināšanu;

4.     Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 2, Baloži, atsavināšanu;

5.     Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 4, Baloži, atsavināšanu;

6.     Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 15, Baloži,  atsavināšanu;

7.     Par nekustamā īpašuma Dzeņu iela 22, Ķekava, Ķekavas pagasts, atsavināšanu;

8.     Par nekustamā īpašuma Dzeņu iela 24, Ķekavā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

9.     Par zemes piešķiršanu nomā R.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

10.  Par zemes gabala Tilta iela 3, Mellupos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā I.Š.;

11.  Par 2014.gada 3.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/14/82 termiņa pagarināšanu.

12.  Par dzīvojamās platības izīrēšānu A.B.;

13. Par saistošo noteikumu  „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”” apstiprināšanu

       saistošie noteikumi

14.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pumpuri”, Dzintaros, Daugmales pagastā;

15.  Par zemes vienību Aniķu iela 9 un Aniķu iela 11, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;

16.  Par detālplānojuma "Brīvzemnieki", Ķekavā, Ķekavas pagastā, grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai;

17.  Par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu daļā detālplānojuma "Lapmeži", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

18.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Rolandi", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

19.  Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā "Dravas 1", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Krūmu iela 3, Rāmavā, Ķekavas pagastā;

21.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos;

22.  Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos;

23.  Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

24.  Par nekustamā īpašuma "Andrēja iela", Baložos, sadalīšanu;

       grafiskais pielikums

25.  Par nekustamā īpašuma "Ceriņu iela" Baložos sadalīšanu;

26.  Par A.B. un I.S. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

27.   Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Pļavas 2”  apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

28.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lāču iela”.

  Tweet Drukāt