15.10.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 29

 
2020. gada 15.oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1.      Par PA "Ķekavas ambulance" Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2023, apstiprināšanu;

       stratēģija

 

2.      Par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras ,,Ķekavas ambulance’’ direktora apstiprināšanu amatā.

3.      Par grozījumiem 2015.gada 10.decembra Ķekavas novada domes sēdes lēmumā Nr.3.$4. (protokols Nr.33).

       pielikums Ķekava        pielikums Baloži        pielikums Daugmale

 

4.      Par 2011.gada 30.augusta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/121 termiņa pagarināšanu;

5.      Par zemes piešķiršanu nomā V.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaperi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

6.      Par nekustamā īpašuma Mežs Nr.18, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

7.      Par nekustamā īpašuma Mežs Nr.39, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu;

8.      Par nekustamā īpašuma Stādiņu iela 13, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

9.   Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24/2010 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”” apstiprināšanu;

         saistošie noteikumi

 

10.    Par nekustamo īpašumu maiņu.

11.    Par publisko apspriešanu sakaru torņu būvniecībai Ķekavas novada teritorijā;

12.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Lielkurši" Daugmalē, Daugmales pagastā;

13.    Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Cirsmas iela 20, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;

14.    Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Cirsmas iela 16, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;

15.    Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Līdumu iela 9, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;

16.    Par zemes vienību "Ausma nr. 244"un "Ausma nr. 243", Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;

17.   Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma  "Siļķes” teritorijā, Ķekavas pagastā;

18.    Par detālplānojuma "Dārznieki", Ķekavā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu;

19.    Par detālplānojuma "Pilbārži", Ķekavā, Ķekavas pagastā,  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

20.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Olektes", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

21.    Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, projekta nodošanu pilnveidošanai;

22.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Zaļā iela" un Zaļā iela 4, Baložos;

23.    Par darba grupas izveidi jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei.

24.    Par pilnvarojumu parakstīt vienošanās grozījumus, aizņēmuma ņemšanu un papildus vienošanos Uzvaras prospekta būvdarbu līgumam;

25.   Par Ķekavas novada pašvaldības informatīvo stendu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

        cenrādis

 

26.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Lapenieki” teritorijā, Lapenieki, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

  Tweet Drukāt