29.10.2020. Domes sēde

 SĒDE Nr. 30.

 
2020. gada 29.oktobrī plkst. 11:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1.        Par grozījumiem 2020. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetā (konsolidētais);

        saistošie noteikumi     1-4 pielikumi      5.pielikums

2.   Par saistošo noteikumu Nr.27/2020 „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu;

        saistošie noteikumi

3.      Par atbalsta piešķiršanu Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei.

4.      Par zemes piešķiršanu nomā V.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Vilkvālītes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

5.      Par zemes gabala Dzeņu iela 24, Ķekavā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā D.K..

6.      Par dzīvojamās platības izīrēšanu K.K.;

7.      Par dzīvojamās telpas piešķiršanu Baložu vidusskolas pedagogam;

8.     Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”.

        saistošie noteikumi

9.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam "Andrīši" Dzintaros, Daugmales pagastā;

10.   Par nekustamo īpašumu "Akmeņkalni", "Rudeņi", "Avenes", "Rīteņi", "Madarkalni", "Dūjiņas" un ""Mārkalni Dzintaros, Daugmales pagastā, apvienošanu;

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Jenču ciems", Jenčos, Ķekavas pagastā;

12.    Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Līdumu iela 12, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;

13.    Par apbūves tiesības nodibināšanu uz zemes gabala "Murdiņi", Dārznieku ielā 13, Ķekavā, Ķekavas novadā, daļu;

14.    Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Krastmalas ielai un Acāliju ielai, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

15.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Asteru iela 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

16.    Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Ezermalas iela 14, Baloži, īpašnieku.

17.   Par valsts un pašvaldības budžeta dotāciju izlietošanu Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo brīvpusdienām

18.    Par izdevumu segšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sakarā ar Covid-19 izplatību.

19.   Par saistošo noteikumu Nr.29/2020 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.14/2015 "Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem neizvērtējot ienākumus" apstiprināšanu

        saistošie noteikumi

  Tweet Drukāt