12.11.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 31.

 
2020. gada 12.novembrī plkst. 10:00 attālināta sēde
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1.      Par Baložu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā;  nolikuma jaunā redakcija

2.      Par projekta pieteikumu “Veselības maršrutu un bērnu aktivitāšu trasītes izveide Ķekavas novadā”.

3.      Par 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47 termiņa pagarināšanu;

4.      Par 2010.gada 25.marta zemes nomas līguma Nr.70 termiņa pagarināšanu;

5.      Par zemes piešķiršanu nomā A.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Andrēja iela 1, Baložos;

6.      Par zemes piešķiršanu nomā L.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Zālītes iela 15, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

7.     Par zemes gabala Ausekļu iela 24, Ķekavā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā J.M.;

8.    Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 2075, Dzērumos, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu; grafiskais pielikums

9.      Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu.

10.   Par dzīvojamās platības piešķiršanu J.M..

11. Par Ķekavas novada domes 01.10.2020. lēmuma Nr. 18  “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”  atcelšanu daļā;

12.  Par detālplānojuma "Ineši-1 un Ineši-2", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Sidrabi" un "Saulcerītes", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

14.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Uzvaras" un "Ziedonis nr.76", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

15.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Magones", Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

16.  Par nekustamā īpašuma Zīlēnu ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, sadalīšanu; grafiskais pielikums

17.  Par nekustamā īpašuma "Piparmētras" Krustkalnos, Ķekavas pagastā sadalīšanugrafiskais pielikums

 18.  Par nekustamā īpašuma Pļavu iela 63, Odukalns, Ķekavas pagasts, lietošanas mērķa maiņu

 

  Tweet Drukāt