03.12.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 32.

 
2020. gada 3.decembrī plkst. 10:00 attālināta sēde
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1. Par Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas ikgadējās indeksācijas nepiemērošanu;

 

2. Par zemes piešķiršanu nomā A.O. uz daļu no pašvaldības zemes gabala ,,Zeltiņi”, Ķekavas pagastā;

3. Par nekustamā īpašuma Dzeņu iela 22, Ķekavā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

4. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Ķekavas nami” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas un Daugmales pagastos; Līgums

5. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Baložu komunālā saimniecība” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētāLīgums

6. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Ķekavas sadzīves servisa centrs” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;  Līgums

7. Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.-2025.gadam;

8. Par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizāciju;

9. Par Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu;

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā;

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Puķkalni”, Jaunsils, Ķekavas pagasts;

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Mežnoriņas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā;

14. Par detālplānojuma ,,Zvirbuļi un Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā darba uzdevuma pagarināšanu;

15. Par detālplānojuma ,,Šļūkas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma pagarināšanu;

16. Par detālplānojuma ,,Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

17. Par detālplānojuma ,,Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināsanu SIA ,,ELKO” nekustamajiem īpašumiem, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Mellupos, Ķekavas pagastā;

20. Par administratīvā līguma slēgšanu detālplānojuma realizācijai ar īpašuma Cirsmas iela 10, Saulgoži, Ķekavas pagasts, īpašnieku;

21. Par nekustamā īpašuma ,,Elektropārvade” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8070 008 1369 un 8070 008 1373 Odukalnā, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

22. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam ,,Vecgaņģi-1” Ķekava, Ķekavas pagasts;

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8070 018 2067 8010,  DKS ,,Lāčplēsis” teritorijā, Dzērumos, Ķekavas pagastā;

24. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu Ķekavas novada pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas saistītu projektu izstrādei;

25. Par informatīvā izdevuma ,,Ķekavas Novads” izdošanu;

26. Par G.V. mantiskā zaudējuma atlīdzināšanas iesnieguma  noraidīšanu;

27. Par Ziemassvētku rotājumu konkursu.   Nolikums   Tāme

 

  Tweet Drukāt