17.12.2020.Domes sēde

 SĒDE Nr. 33.

 
2020. gada 17.decembrī plkst. 10:00 attālināta sēde
 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2021.-2025.gadamplāns

2.   Par inženierbūves (Piemiņas vieta motobraucējiem) ar kadastra apzīmējumu 8007 001 0324 001, Baložos, Ķekavas novadā, pieņemšanu dāvinājumā;

3.     Par grozījumiem 2014.gada 22.novembra Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumā Nr.21-22/14/168;

4.     Par 2006.gada 30.maija zemes nomas līguma Nr.11 termiņa pagarināšanu;

5.     Par 2010.gada 25.marta zemes nomas līguma Nr.75 termiņa pagarināšanu;

6.     Par 2011.gada 17.janvāra zemes nomas līguma Nr.21-19/11/12 termiņa pagarināšanu;

7.     Par 2016.gada 24.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/48 termiņa pagarināšanu;

8.     Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 2 izsoles rezultātu apstiprināšanu;

9.     Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 4 izsoles rezultātu apstiprināšanu;

10.  Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  8070 009 0075, 8070 009 0082, 8070 009 0083 un 8070 014 0121 Ķekavas pagastā sadalīšanu;

11.  Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 014 0124 Ķekavas pagastā sadalīšanu;

12.  Par nekustamā īpašuma “Rukolas” Plakanciemā, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu- Kameņi;

14.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu- Pļavniekalna iela 67;

15.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu- Skujenieki un Jaunoļas;

16.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam “Mežāres”  Daugmalē, Daugmales pagastā;

17.  Par ZIP izstrādi robežu pārkārtošanai- Kraujas un Daugaviņas;

18.  Par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu- "Rūķi-1";

19.  Par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu- "Lejas Birznieki";

20.  Par detāplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai- Akmeņkaļu 13;

21.  Par administratīvo līgumu  detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 52;

22.  Par Ķekavas novada domes lēmuma atcelšanu- "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”";

23.  Par NĪLM koda noteikšanu nomas zemei- Rīgas iela 24;

24.  Par zemesgabala atsavināšanu- Baložu iela 8;

25.  Par E.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

26.  Par A.S. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

27.  Par A.B. zaudējuma atlīdzināšanas iesnieguma noraidīšanu;

28. Par atteikumu izskatīt pēc būtības G.D. apstrīdēšanas iesniegumu;

29.  Par vecāku līdzfinansējuma maksas samazināšanu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā no 1. decembra uz ārkārtējās situācijas laiku;

30.  Par vienošanās noslēgšanu pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma ar Inčukalna novada pašvaldību;

31.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā (konsolidētais);  

saistošie noteikumi   1-3.pielikums  4.pielikums

  Tweet Drukāt