21.01.2021.Domes sēde

SĒDE Nr. 2

2021. gada 21.janvārī plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1.      Par 2017.gada 9.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/54 pagarināšanu;

2.     Par 2010.gada 25.marta zemes nomas līguma Nr.73 termiņa pagarināšanu;

3.      Par 2010.gada 25.marta zemes nomas līguma Nr.72 termiņa pagarināšanu;

4.      Par zemes piešķiršanu nomā M.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1368;

5.      Par nekustamā īpašuma Cīruļu iela 19 izsoles rezultātu apstiprināšanu;

6.      Par nekustamā īpašuma Stādiņu iela 13 izsoles rezultātu apstiprināšanu;

7.      Par Ķekavas novada pašvaldības cenrāža “Nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādis” apstiprināšanu;

8.      Par Sadarbības memoranda pagarināšanu; darba plans

9.      Par sadarbības līgumu parakstīšanu par gājēju celiņu, gājēju pāreju, gājēju pāreju apgaismojumu, autobusu pieturvietas izbūvi;

10.  Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu - "Brīvzemnieki", Ķekava, Ķekavas novads;

11.  Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12 un “Strazdu iela” Baložos apstiprināšanu;

12.  Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2020.gada 3. decembra lēmumā nr.18 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Nekustamajiem īpašumiem “Vēzīši”, “Mazmellupi”,  “Mazmellupi-1”, “Melnupi” “, Plakanciemā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.;

13.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamā īpašuma “Jaunsaulītes” Daugmales pagastā sadalīšanai;

14. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma  "Ineši-1 un Ineši-2” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

15.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  8 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma “Priedes” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā;

16.  Par administratīvo līgumu  detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 42;

17.  Par administratīvo līgumu  detālplānojuma realizācijai- Cirsmas iela 24;

18.  Par administratīvo līgumu  detālplānojuma realizācijai- Sila iela 11;

19.  Par administratīvo līgumu  detālplānjuma realizācijai- Līdumu iela 2;

20.  Par administratīvo līgumu  detālplānojuma realizācijai- Līdumu iela 3;

21.  Par īres līguma pagarināšanu, L.I.;

22.  Par dzīvojamās platības izīrēšanu E.A.;

23.  Par P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu;

      stratēģija

 24.  Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 “Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”;         saistošie noteikumi

 25. Par Reģionālās pašvaldības policijas atlīdzības nolikuma grozījumiem;

26.  Par A.S. apstrīdēšanas iesnieguma, kurā lūgts atzīt  būvvaldes faktisko rīcību par prettiesisku, noraidīšanu;

27.  Par M.D. apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu;

 28.  Par M.D. sūdzības noraidīšanu. 

 

 

  Tweet Drukāt