04.02.2021. Domes sēde

SĒDE Nr. 3

2021. gada 4. februārī plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 Par Ķekavas vidusskolas nolikuma  apstiprināšanu jaunā redakcijā;   nolikums

 

2.      Par izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes apstiprināšanu_norēķiniem 2021.g.;      tāme

3.      Grozījums SN Nr. 2/2018 „Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju””;

4.      Par 2018.gada 22.novembra zemes nomas līguma Nr.14-9/18/67 termiņa pagarināšanu;

5.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Kraujas iela 5, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0007;

6.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tīči-1”,  Dzintaros, Daugmales pagastā;

7.      Par darba uzdevuma atkārtotu izdošanu detālplānojuma izstrādei- "Ķiršziedi";

8.      Par zemes vienību apvienošanu- Mazvaidavas-3 un Mazvaidavas-4;

9.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8070 018 2067 8011 DKS “Lāčplēsis” teritorijā, Dzērumos, Ķekavas pagastā;

10.  Par nekustamā īpašuma "Kārkli" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

11.  Par lokālplānojuma "Grifi" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

12. Par zemes ierīcības projekta Pelnu ielā 8, 10 un 12, Baložos apstiprināšanu;

13.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 13;

14.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Klintis” daļā;

15.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Grifi” daļā;

16.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Vimbas” daļā;

17.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Butes” daļā;

18.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu – nekustamā īpašuma “Attekas” daļā;

19.  Par pašvaldības vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu  darba stundu skaita noteikšanu. 

 

  Tweet Drukāt