18.02.2021. Domes sēde

 SĒDE Nr. 5

2021. gada 18. februārī plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 Par zemes piešķiršanu nomā I.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Rāmaviņa”, Rāmavā, kadastra numurs 8070 007 0290;

2.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- ,,Silmētras”;

3.      Par detālplānojuma ,,Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu  nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos;

4.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- ,,Klucīši”;

5.      Par zemes ierīcības projekta – kā papildinājuma detālplānojumam „Svelmes” - apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Svelmes ceļš un Ziediņu ceļš”  Daugmalē, Daugmales pagastā;

6.     Par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3,  Baložos lietošanas mērķa maiņu;

7.     Par adrešu un NĪLM kodu piešķiršanu detālplānojumā ,,Dzelzkaļi”;

8.      Par dzīvojamās platības maiņu T.B.;

9.     Par īres līguma pagarināšanu, T.B.;

10.  Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 ,,Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”;  saistošie noteikumi

11.  Grozījumi PA Ķekavas ambulance Darbinieku atlīdzības nolikumā (saistībā ar valsts noteiktajām Covid-19 speciālajām piemaksām);

12. Par Ķekavas novada  reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu; 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums

13.  Par dzīvojamās platības izīrēšani, I.B.;

14.  Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (posms no zemes gabala ar kad Nr.80700080960 līdz īpašumam Annužas)” realizācijai. 

  Tweet Drukāt