04.03.2021. Domes sēde

SĒDE Nr. 6

2021. gada 04. martā plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 Par 2021. gada darba plānu (Sporta aģentūra);  darba plāns

2.   Par grozījumiem kārtībā „Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība aprēķina vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”;

3.      Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Gaismas tilts 97”;

4.      Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Remido”;

5.      Par zemes piešķiršanu nomā J.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 16, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8007 003 4647;

6.      Par detālplānojuma darba uzdevuma atkārtotu izdošanu- ,,Vecvidēji”;

7.      Par detālplānojuma ,,Dārznieki” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

8.     Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu- ,,Ābuli”;

9.      Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Lakstīgalu ielā 22, Baložos;

10.  Par nekustamā īpašuma ,,Zeltiņi” Ķekavas pagastā sadalīšanu;

11.  Par nekustamā īpašuma ,,Olektes upe” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0527 Rāmavā, Ķekavas pagastā sadalīšanu;

12.  Par NĪLM koda noteikšanu;

13.  Par NĪLM koda maiņu- Salta un Vairas;

14.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma ,,Gertsoni” Baložos teritorijas daļai;

15.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 54;

16. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 56;

17.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 58;

18.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 60;

19.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 61;

20.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 62;

21.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 63;

22.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 64;

23.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 65;

24.  Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai - Celmiņu 66;

25.  Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 ,,Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”;

26.  Pašvaldības aģentūras ,,Ķekavas ambulance” 2021.gada darba plāns; darba plāns

27. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2019 „Grozījumi 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu;

28.  Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā;

29.  Par A.B. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu;

30.  Par vēlēšanu iecirkņa pārcelšanu Ķekavas novadā. 

  Tweet Drukāt