18.03.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 7

2021. gada 18. martā plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1. Par esošās atkritumu apsaimniekošanas iekārtas papildināšanu   ,,Gurnicās”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

2. Par detālplānojuma ,,Ķiršziedi” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešani un atzinumu saņemšanai;

3. Par divu zemes vienību apvienošanu- Starts 4/7 nr.10;

4. Par lokālplānojuma ,,Rolandi” darba uzdevuma grozījumiem;

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ceriņu iela” Baložos;

6. Par grozījumu 2019.gada 12. septembra Ķekavas novada domes lēmumā nr.19  ,,Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma ,,Ādiņas-2” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

7. Par grozījumiem 2019.gada 12. septembra Ķekavas novada domes lēmumā nr. 18 ,,Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma ,,Ķiršogas” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

8. Par grozījumu 2019.gada 12. septembra Ķekavas novada domes lēmumā Nr.17 ,,Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma ,,Ķirši” teritorijā, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”;

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  7 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma ,,Beitiņi-2” un ,,Priedulāji” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

10. Par nekustamā īpašuma Kalnu ielā 36, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 4 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma ,,Uzvaras prospekts 60” grozījumu teritorijā, Baložos;

12. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 67;

13. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 68;

14. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 69;

15. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 70;

16. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 71;

17. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Celmiņu iela 72;

18. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Cirsmas iela 19;

19. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Cirsmas iela 21;

20. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Žagaru iela 6;

21. Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Žagaru iela 7;

22. Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju ceļa, apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa, gājēju pārejas, gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu;

23. Par Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju 2021.gada projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu;

      nolikums    1.pielikums    2.pielikums   3.pielikums   4.pielikums

24. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas  „(ie)dvesma“ īstenošanai;

25. Par ieceri par Ķimeņu ielas un Piparu ielas, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pieņemšanu bez atlīdzības;

26. Par grozījumiem 2020.gada 18.jūnija Ķekavas novada domes lēmumā Nr.3 (protokols Nr.19);

27. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 018 1934, adrese – ,,Ausma 65”, Dzērumi, Ķekavas pagasts, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

28. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ,,Sokolovski”, ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1118, adrese - Rīgas iela 9, Vimbukrogs, Ķekavas pagasts, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

29. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldības zemes gabala Andrēja iela 1, Baložos, kadastra apzīmējums 8007 003 0111;

30. Par zemes piešķiršanu nomā N.G. uz daļu no pašvaldības zemes gabala Ceriņu iela, Baložos, kadastra apzīmējums 8007 003 4014;

31. Par zemes piešķiršanu nomā M.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Dzintarzeme”, Mellupos, kadastra numurs 8070 016 0206;

32. Par 2009.gada 1.marta zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumu veikšanu;

33. Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra saistošajos noteikumos „Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem”;

34. Sociālā aprūpes centra 2021.gada darba plāns;   darba plāns

35. Par ieceri iegādāties daļu no nekustamā īpašuma ,,Strautēni”, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, un noslēgt apbūves tiesības līgumu ar tiesībām atsavināt daļu no nekustamā īpašuma  ,,Strautiņi”, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. 

 

  Tweet Drukāt