01.04.2021. Domes sēde

  SĒDE Nr. 8

2021. gada 1. aprīlī plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 Par tirgu rīkošanu Ķekavas novadā 2021.gadā;

Par atklāta projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu un konkursa projekta iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidi; nolikums   nolikums

Par zemes piešķiršanu nomā R.Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Centra masīvs”, Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;

Par zemes piešķiršanu nomā Ē.G. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Centra masīvs”, Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;

Par zemes piešķiršanu nomā J.S. uz daļu no pašvaldības zemes gabala D/S ,,Jeņči”, Jeņčos, kadastra apzīmējums 8070 019 0393;

Par grozījumiem Ķekavas novada domes 04.03.2021. lēmumā Nr. 11 ,,Par nekustamā īpašuma “Olektes upe” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0527 Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sadalīšanu”;

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 13A, Baložos;

Par detālplānojuma Asteru ielā 30 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu sanemšanai;

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Sūnu ielā 4 un  “Elko”,  Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei un robežu pārkārtošanai;

Par ZIP apstiprināšanu- Krūmu iela 3;

Par adrešu un NĪLM kodu piešķiršanu detālplānojuma ,,Brīvzemnieki” grozījumu teritorijā;

Par nekustamā īpašuma Zaļumu prospektā 43, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 40,  Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 20, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 24, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 26, Baložos lietošanas mērķa maiņu;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 1;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 2;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 3;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 4;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 5;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 6;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 7;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 8;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 9;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 10;

Par administratīvo līgumu detālplānojuma realizācijai- Sila iela 15;

Par „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”” apstiprināšanu;    saistošie noteikumi

Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.Dz.;

Par īres līguma pagarināšanu A.S.;

Par īres līguma pagarināšanu I.R.;

Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.L.;

Par I.D. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu;

Par V.K. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

 

  Tweet Drukāt