22.04.2021.Domes sēde

  SĒDE Nr. 10

2021. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1. Par zemes piešķiršanu nomā V.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

2. Par zemes piešķiršanu nomā E.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

3. Par zemes piešķiršanu nomā E.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

4. Par zemes piešķiršanu nomā R.E. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

5. Par zemes piešķiršanu nomā A.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

6. Par zemes piesķiršanu nomā R.B. uz daļu no pašvaldības zemes gabala "Krasti", Daugmales pagastā;

7. Par grozījumiem 2006.gada 30.maija zemes nomas līgumā Nr.11 un termiņa pagarināšanu;

8. Par 2010.gada 26.novembra zemes nomas līguma Nr.6-2.3/10/1 termiņa pagarināšanu;

9. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Lāču iela” pašvaldības nekustamajā īpašumā Silāju iela 5, Baložos;

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Meža ielā 45, Baložos;

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajamam īpašumam "Olektīte", Valdlaučos,  Ķekavas pagastā;

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Īsteni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

13. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vižņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Niedrupes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā;

15. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam  "Teikmaņi", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

16. Par detālplānojuma “Dārziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā, Dālderu ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā;

17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Teiksmas", Odukalnā, Ķekavas pagastā;

18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā;

19. Par detālplānojuma projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

20. Par detālplānojuma "Zvirbuļi un Zvirbuļi-1 "nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

21. Par nekustamo īpašumu Saulgriežu ielā 1 un Cīruļu ielā 8, Baložos apvienošanu;

22. Par nekustamo īpašumu “Veriņas”un “Brazevišči”  apvienošanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem  īpašumiem “Uzvaras”  un “Ziedonis Nr. 76”, Katlakalnā Ķekavas pagastā;

24. Par lokālplānojuma "Rāmavas ielā 33" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

25. Par lokālplānojuma "Zāļu ielā 7" nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

26. Par NĪLM kodu un adrešu piešķiršanu detālplānojumā "Lapenieki";

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8070 013 0078 Ķekavas pagastā;

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  6 nekustamajiem īpašumiem detālplānojuma “Kraujas”, "Kraujas viens" un “Kraujas divi” teritorijā, Dzintaros, Daugmales pagastā;

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 8056 002 0465 Daugmales pagastā;

30. Par biedrības “Futbola klubs “Auda”” sūdzības noraidīšanu;

31. Par M.Ā. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

32. Par pilnvarojumu veikt Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkumu ar SIA “ZZ dats” par Vienotās pašvaldību sistēmas Administratīvi teritoriālās reformas darbiem;

33. Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu;,

     CA plāns1.pielikums,  2.pielikums, 

34. Par sadarbības līguma slēgšanu par Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu. 

35. Par sadarbības līguma ar EXIT RĪGA mārketinga aktivitātēm

 

 

  Tweet Drukāt