21.05.2021. Domes sēde

SĒDE Nr. 13

2021. gada 21. maijā plkst.10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

1. Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas Mākslas skola” direktora iecelšanu amatā;

2. Par nekustamā īpašuma Lāčplēsis 22, atsavināšanu;

3. Par zemes vienības "Ūdens  ņemšanas sūkņu stacija", Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 012 0118, piesķiršanu nomā SIA "Rīgas ūdens";

4. Par zemes piesķiršanu nomā K.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1368;

5. Par zemes gabala "Ausma 65", Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 008 1934, piešķiršanu nomā O.T.;

6. Par zemes gabala "Sokolovski", Rīgas ielā 9, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8070 008 1118, piesķiršanu nomā P.S.;

7. Par zemes piesķiršanu nomā L.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1368;

8. Par zemes piesķiršanu nomā A.O. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;

9. Par zemes piesķiršanu nomā E.O. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, kadastra numurs 8056 002 0270;

10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2011.gada 11.augusta Saistošajos noteikumos „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  apstiprināšanu;   saistošie noteikumi

11. Par esošās atkritumu apsaimniekošanas darbības papildināšanu   “Gurnicās”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

12. Par nekustamā īpašuma "Garupes" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

13. Par nekustamā īpašuma "Upeslīči" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

14. Par nekustamā īpašuma "Goblejas" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

15. Par nekustamā īpašuma "Efejas" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

16. Par nekustamā īpašuma "Ezeriņi" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu detālplānojuma "Ozolparks" Daugmalē, Daugmales pagastā teritorijai;

18. Par nekustamā īpašuma "Saulgrieži" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 002 0452 Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

19. Par nekustamā īpašuma "Mežrozes" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Strēlnieki” Daugmales pagastā sadalīšanai;

21. Par nekustamā īpašuma “Cirvenes” Rāmavā sadalīšanu;

22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- "Vilgertiņi un Svēteļi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

23. Par detālplānojum aizstrādes uzsākšanu- Koraļļi", Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

24. Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā -  nekustamajā īpašumā Lapmežu ielā 16, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

25. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- "Jaunkrūmiņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

26. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem- "Ragāres", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

27. Par ZIP apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sūnu iela 4, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

28. Par ZIP apstiprināšanu- "Kameņi", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

29. Par administratīvo līgumu detālplānojuma "Celmiņi" realizācijai- Celmiņu ielā 59;

30. Par administratīvo līgumu detālplānojuma "Celmiņi" realizācijai- Žagaru ielā 4;

31. Par nekustamo īpašumu Ķiršu ielā 2 un Ķiršu ielā 4 apvienošanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.;

32. Par dzīvojamās platības izīrēšanu R.K.;

33. Par īres līguma pagarināšanu M.A.;

34. Par aizņēmuma ņemšanu asfaltbetona seguma izbūvei uz Ķekavas novada pašvaldības ielām un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;

35. Par saskaņojuma līguma noslēgšanu ar biedrību “Rāmavas muižas misijas centrs” par pašvaldības nekustamo īpašumu ”Kultūras un atpūtas centrs Depkina (Rāmavas) muiža”, Rāmavā, Kekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 80700070289;

36. Par A. B. apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. 

 

  Tweet Drukāt