17.06.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 14

2021. gada 17.jūnijā plkst.10:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi 

 1.     Par P.M. atsavināšanas ierosinājumu uz pašvaldības zemes gabalu "Sūkņu stacija Santehniķi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

2.      Par zemes piešķiršanu nomā A.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

3.     Par zemes piešķiršanu nomā V.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

4.     Par zemes piešķiršanu nomā M.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

5.      Par 2010.gada 26.jūlija zemes nomas līguma Nr.14-13/10/2560 termiņa pagarināšanu;

6.      Par grozījumiem 2015.gada 26.jūnija valdījuma līgumā Nr.21-22/15/92;

7.      Par daļu no nekustamā īpašuma Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei Ķekavas vidusskola;

8.      Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Gāzes pārvade”,  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0434, un nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0177, Krustkalnos;

9.      Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 002 1008, Daugmales pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;

10. Par Ķekavas novada domes 2020.gada 12.marta sēdes lēmuma Nr. 6 „Par nekustamā īpašuma Lejas iela 8, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 1/4 domājamās daļas, atsavināšanu” (prot.Nr.8) grozīšanu;

11.  Par nekustamā īpašuma “Artēziskā aka Nr.2”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, iegādi.

12.  Par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora iecelšanu amatā;

13.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 “Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”;   saistošie noteikumi

14.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības".   saistošie noteikumi

15. Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, lietošanas mērķa maiņu;

16.  Par detālplānojuma "Ķiršziedi" grozījumu Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

17.  Par detālplānojuma  Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

18.  Par nekustamā īpašuma “Elektropārvade” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8070 003 0177 Ķekavas pagastā, sadalīšanu;

19.  Par nekustamā īpašuma “Gāzes pārvade” Krustkalnos, Ķekavas pagastā, sadalīšanu;

20.  Par detālplānojuma Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

21. Par lokālplānojuma "Grifi",  Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

22. Par lokālplānojuma izstādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rozītes”, Daugmalē, Daugmales pagastā;

23.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pukstiņi” un “Pukstiņi-2” Daugmales pagastā, robežu pārkārtošanai;

24.  Par nekustamā īpašuma "Aivas" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

25.  Par nekustamā īpašuma "Aventiņi" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

26.  Par nekustamā īpašuma "Vilki" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

27.  Par nekustamā īpašuma "Lapsas" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

28. Par nekustamā īpašuma "Rieta Līči" Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu.

29.  Par aizņēmuma ņemšanu asfaltbetona seguma izbūvei uz Ķekavas novada pašvaldības ielām un pilnvarojumu parakstīt līgumu par darbu veikšanu;

30. Par pilnvarojumu parakstīt būvdarbu un būvuzraudzības līgumus projekta ,,Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” realizācijai;

31.  Par atbalsta piešķiršanu Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskajai draudzei;

32.  Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2020. gadu;  pārskats

33.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada budžetā,  saistošie noteikumi1, 2, 3 pielikumi,   4.pielikums

 

  Tweet Drukāt