21.07.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 5

2021. gada 21. jūlijā plkst.11:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

 1.      Par A.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

2.      Par Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma „Ķekavas novada Goda pilsonis”  nolikuma apstiprināšanu; 

       nolikums

3.      Par Baldones kultūras darba organizatora amata vietu.

4.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8005 001 0245;

5.    Grozījumi Ķekavas novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā “Par darba grupas izveidi jaunveidojamā novada teritorijas attīstības  plānošanas dokumentu projektu izstrādei”.

6.      Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz 2278/6122 domājamām daļām no nekustamā īpašuma “Alpi”, Daugmalē, Daugmales pagastā;

7.      Par zemes piešķiršanu nomā M.O. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežs Nr.21", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

8.      Par zemes gabala Miglas iela 36, Baložos, piešķiršanu nomā V.K.;

9.     Par zemes gabala Odukalna iela 17, Odukalnā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā A.Ā.L.;

10.  Par nekustamā īpašuma “Jaunstrauti”, Baldones pagastā, sadalīšanu dzīvokļu īpašumos un adrešu piešķiršanu;

11.  Par dzīvokļa īpašuma Priežu ielā 2-2, Baldonē, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

12. Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā tiek izmantota  Ķekavas novada pašvaldības manta un finanšu resursi”  apstiprināšanu;   noteikumi

13. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā" apstiprināšanu.

      saistošie noteikumi

14.  Par Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu;

15.  Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Par debitoru parādu administrēšanu Ķekavas novada pašvaldības iestādēs un aģentūrās” apstiprināšanu;    noteikumi

16.  Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Grāmatvedības uzskaites politika  Ķekavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu;

       noteikumi

17.  Par Ķekavas novada pašvaldības noteikumu „Kases operāciju uzskaites noteikumi"" apstiprināšanu;   noteikumi

18.  Par amatu savienošanas atļauju Daugmales pamatskolas direktoram Andrim Ceļmalniekam;

19.  Par amatu savienošanas atļauju Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” direktoram Jurim Jerumam;

20.  Par amatu savienošanas atļauju Baldones sporta kompleksa vadītājam Edgaram Brigmanim;

21.  Par amatu savienošanas atļauju Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktorei Dacei Cīrulei. 

22.  Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta "Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā Ķekavas novadā" realizēšanai

  Tweet Drukāt