04.08.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 7

2021. gada 4. augustā plkst.11:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

 1.     Par atteikumu pašvaldības dzīvokļa Liepu alejā 9-6, Baldonē, īres līguma pagarināšanai;

 

2.      Par memoranda “Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās” parakstīšanu.

3.      Par privātpersonu apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu.

 

4.      Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, Ozolu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts;

5.      Par zemes piešķiršanu nomā J.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejasceriņi", Dzintaros, Daugmales pagastā;

6.      Par zemes piesķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejasceriņi", Dzintaros, Daugmales pagastā;

7.      Par zemes piešķiršanu nomā D.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejasceriņi", Dzintaros, Daugmales pagastā;

8.      Par zemes piešķiršanu nomā T. S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasceriņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;

9.      Par zemes piešķiršanu nomā V. R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejasceriņi”, Dzintaros, Daugmales pagastā;

10.  Par zemes piešķiršanu nomā O.K. uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0072, Krustkalnos, Ķekavas pagastā;

11.  Par zemes piešķiršanu nomā T. B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Spriegumi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

12.  Par zemes gabala “Jeņči 251”, Jenčos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā E.M.;

13.  Par nosaukuma piešķiršanu nekustamā īpašuma “Katrīnes”, Ķekavas pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 010 0029;

14.  Par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma d/s „Teika 114A”, Dzērumos, Ķekavas pagastā;

15.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0657, Daugmales pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu;

16.  Par adreses piešķiršanu (Elīzas, Baldones pagasts);

17.  Par pilnvarojumu Ķekavas novada Centrālajai administrācijai pieņemt lēmumus par numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām.

18.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Pilskalna ielā 4, Baldonē;

19.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Bajāri”, Baldones pagastā;

20.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8025 009 0230, “Tones”, Baldones pagastā;

21.  Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 33 un 35, Baložos apvienošanu;

22.  Par nekustamā īpašuma Kronīšu ielā 1, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

23.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos "Govspēda un Jaundailes", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 019 0393 Jenčos sadalīšanu;

25.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- "Smildziņas-1", Bērzmentē, Ķekavas pagastā;

26.  Par nekustamā īpašuma “Tālavieši” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

27.  Par nekustamā īpašuma “Pērkoņi” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

28.  Par nekustamā īpašuma “Nomaļi” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

29.  Par nekustamā īpašuma “Alksnāji” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

30.  Par nekustamā īpašuma “Pogas” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

31.  Par nekustamā īpašuma “Krasti” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu;

32.  Par nekustamā īpašuma “Krastmaliņas” Daugmalē lietošanas mērķa maiņu.

33.  Par Ķekavas novada domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu;

34.  Par pilnvarojuma izsniegšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 31.kongresā un biedru sapulcē.

 

 35. Par naudas balvas piešķiršanu 

 36. Par kandidāta izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam

 

  Tweet Drukāt