18.08.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 9

2021. gada 18.augustā plkst.11:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

 1.     Par saistošo noteikumu “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” apstiprināšanu; 

         saistošie noteikumi

2.      Par saistošo noteikumu “Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ķekavas novadā” apstiprināšanu;

       saistošie noteikumi

3.      Par Ķekavas novada bāriņtiesas izveidošanu;

4.      Par Ķekavas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu;

        nolikums

5.      Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra (A.K.);

6.      Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra (B.Z.).

7.     Par atteikšanos no prasības civillietā (Baldone);

8.      Par atteikšanos no prasības civillietā (Ķekava).

9.   Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.17/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā” precizēšanu;

       saistošie noteikumi

10.  Par barjeras ierīkošanu īpašuma “Vizbuļi”, Baldones pagastā, teritorijā;

11.  Par Mercendarbes muižas telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

12.  Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā A.Saulieša iela 5, Baldonē; pielikums

13.  Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Jaunvētras”, Baldones pagastā.  pielikums

14.  Par lokālplānojuma "Rāmavas ielā 33", Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

15.  Par lokālplānojuma "Zāļu ielā 7", Rāmavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

16.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos "Eltes" un "Dzērvēni", Krogsils, Ķekavas pagasts;

17.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā Kalmju iela 2, Odukalnā, Ķekavas pagastā;

18.  Par detālplānojuma "Dārznieki", Odukalnā, Ķekavas pagastā,  grozījumu apstiprināšanu.

19.  Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola”  interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi.

20.  Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas  mācību vides uzlabošana” realizēšanai;

21.  Par valsts budžeta līdzfinansējumu (dotāciju) administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu segšanai.

22. Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.15/2021 “Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu” precizēšanu.

       saistošie noteikumi

23.  Par detālplānojuma projekta un vides pārskata  nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos apstiprināšanu.

 

  Tweet Drukāt