08.09.2021 Domes sēde

SĒDE Nr. 11

2021. gada 8. septembrī plkst.09:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu;

Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu, īp.Gaismas ielā 19 k 9;

Par īres tiesību piešķiršanu un izslēgšanu no Pašvaldības palīdzības reģistra;

Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” apstiprināšanu; saistošie noteikumi

Par izglītības nodrošināšanu privātā izglītības iestādē;

Par ceļa reālservitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma „Melnezers”,  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 007 1144, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

Par Baldones vidusskolas nolikuma apstiprināšanu;  nolikums

Par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanunolikums

Par Baldones Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums

Par Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikuma apstiprināšanu;   nolikums

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- "Sniedziņi", Krogsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

Par nekustamā īpašuma “Rozītes 28”, “Rozītes 29” un “Rozītes 45” apvienošanu Baldones pagastā;

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam Pļavniekkalna ielā 67, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

Par NĪLM maiņu- Dainas iela 4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;

Par Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums

Par Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu;

Par Ķekavas novada pašvaldības Ekspertu komisijas  nolikuma apstiprināšanu;    nolikums

Par Ķekavas novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu;   nolikums

Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. “Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu.   saistošie noteikumi

Par aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanu 

Par Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa cenrādi

  Tweet Drukāt