22.09.2021.Domes sēde

 SĒDE Nr. 12

2021. gada 22. septembrī plkst.09:00 attālināta sēde

 
Sēdes darba kārtība
Sēdes protokols
 

Sēdē izskatāmie jautājumi:

1.     Par Vēlēšanu komisijas apstiprināšanu;

 2.     Par Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā;

3.     Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi

4.    Par Ķekavas novada pašvaldības Par 2021.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” precizēšanu;  saistošie noteikumi

5.  Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” un sociālās aprūpes centra “Baldone” publisko sociālo pakalpojumu cenrādi” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi

6.    Par dzīvojamās telpas izīrēšanu R.E.;

7.   Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu (A.D);

8.   Par dzīvokļa Mežvidu ielā 19-33, Baldonē, Ķekavas novadā, izīrēšanu (S.Ž);

9.   Par iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā;

10.  Par atteikumu iekļaut pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā (S.M);

11. Par atteikumu iekļaut pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā (S.A);

12.  Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu;   saistošie noteikumi

13.    Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmu licencēšanas kārtību” apstiprināšanu;  saistošie noteikumi

14.    Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu;   

        komisijas nolikums

15.    Par Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa komisijas nolikuma apstiprināšanu;  komisijas nolikums

16.    Par Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu;   komisijas nolikums

17.    Par Pierīgas pašvaldību nodibinājuma  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde likvidāciju;

18.    Par Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa nolikuma apstiprināšanu;  konkursa nolikums

19.    Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022.mācību gadā Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs;

20.    Par Baldones sākumskolas nolikuma apstiprināšanu;  skolas nolikums

21.    Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 28, Baldonē, Ķekavas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8005 001 0201 piešķiršanu nomā M.C.;

22.   Par zemes piešķiršanu nomā J.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1368;

23.    Par apgrūtinājuma nodibināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Kalna iela 11A, Baldonē;

24.    Par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē, iznomāšanu fizioterapeita praksei;

25.    Par nekustamā īpašuma “Druvaldi”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

26.    Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 8, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

27.    Par nekustamā īpašuma “Upeszemes”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

28.    Par nekustamā īpašuma “Rozītes Nr.25”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

29.    Par nekustamā īpašuma “Saulsardzes”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

30.    Par nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 22, Baldonē, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

31.    Par nekustamā īpašuma Pauguru iela 6, atsavināšanu;

32.   Par nekustamā īpašuma Tekstilnieks 155, atsavināšanu;

33.    Par nekustamā īpašuma Vasaras iela 2, atsavināšanu;

34.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunupmaļi”, Baldones pagastā;

35.   Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā  Parka ielā 11, Baldonē;

36.   Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Titurgas ielā 26, 30 un 32, Baložos – kā papildinājumu detālplānojumam “Titurgas iela 26”;

37.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpalejas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei;

38.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rīgas ielā 2, Baldonē;

39.  Par grozījumiem Ķekavas novada domes 04.08.2021. lēmumā Nr. 21 “Par nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 33 un 35, Baložos apvienošanu”;

40.    Par detālplānojuma “Meža iela 35” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 35 un Čamaņu ielā 1, Baložos;

41.    Par detālplānojuma projekta Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

42.    Par adresāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma Rīgas ielā 59, Baložos teritorijai;

43.    Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Rakarīši” teritorijā, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

44.  Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Dižcelmiņi” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

45.    Par lietošanas mērķa  noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3813;

46.    Par sadarbības līguma parakstīšanu par kopīgā gājēju un velosipēdu ceļa, gājēju pārejas, apgaismojuma un gājēju pārejas apgaismojuma, autobusu pieturvietu (t.sk. paviljonu, soliņu un atkritumu urnu) izbūvi un uzturēšanu;

47.    Par Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu;   komisijas nolikums

48.    Par izsniegtās atļaujas organizēt azartspēles Rīgas ielā 28, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atcelšanu;

49.    Saistošie noteikumi Par NĪ nodokli un NĪ nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā;  saistošie noteikumi

50.    Ķekavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība.   noteikumi

 

 

  Tweet Drukāt