Nākamgad novada pedagogi vērtēs jaunās izglītības pieejas aprakstu

2018. gada 5. janvārī Ķekavas vidusskolā darba grupās pulcēsies un strādās novada pedagogi, lai diskutētu par to, ko un kā skolēni mācīsies nākotnē. Plānots, ka novada pedagogi darbosies mācību jomu grupās, lai vērtētu un izvirzītu priekšlikumus iesniegšanai Valsts izglītības satura centram (VISC) par sagatavoto dokumentu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”.
 

VISC  ir ierosinājis lielas pārmaiņas izglītības pieejā Latvijā, lai pirmo reizi vienotā sistēmā un pēctecīgi visos izglītības posmos – sākot no pirmsskolas un tā brīža, kad bērns nonāk pirmsskolas izglītības iestādē līdz 18 gadiem – pārskatītu mācību saturu un mācīšanas veidu, kādā skolotāji sadarbojoties organizē un vada skolēnu mācīšanos ikdienā. 
 

Mācību satura un pieejas aprakstu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” veido četras daļas:

  • Ievads – kurā raksturots skolas beidzējs, mācību satura ietvars, aprakstīti mācību satura izveides principi un vadlīnijas mācību satura un pieejas plānošanai un īstenošanai izglītības iestādēs. Sadaļa vienādā mērā attiecas uz visām izglītības pakāpēm.
  • Mācību saturs pirmskolā – kurā iekļauti pirmsskolas mērķi un uzdevumi, obligātais mācību saturs un pamatprasības tā apguvei un sniegti ieteikumi skolotājiem mācību satura un procesa plānošanai. 
  • Mācību saturs pamatizglītībā – kurā iekļauti pamatizglītības mērķi un uzdevumi, obligātais mācību saturs un pamatprasības tā apguvei mācību jomās, mācību priekšmetu un moduļu piedāvājums un stundu skaits mācību jomās. 
  • Izglītības satura plānošanas principi vidējā izglītībā – kurā aprakstīti iespējamie izglītības satura plānošanas principi vidējā izglītībā, piedāvājot mācību saturu apgūt trīs līmeņos, kas, vispirms, vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto (10./11. klase), dotu iespēju jauniešiem mācīties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).
     

Principu ilustrācijai sniegti sasniedzamo rezultātu piemēri atsevišķās mācību jomās. Vēl nepieciešama vienošanās par šiem principiem, lai būtu iespējams piedāvāt izvērstu mācību satura aprakstu. Šī dokumenta neatņemama sastāvdaļa ir trīs pielikumu komplekti, kas atrodami tīmekļa vietnē www.skola20103.lv.
 

Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv  līdz 2018. gada 1. februārim.


Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.
 

 

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa

15.12.2017.

  Drukāt