Daugmales pamatskola iesaistās Erasmus+ starp skolu stratēģiskās partnerības projektos

Nākamie divi mācību gadi Daugmales pamatskolā pavisam noteikti paies Erasmus+ zīmē, jo līdz ar jaunā 2017/2018 mācību gada sākumu skola ir uzsākusi īstenot veselus divus Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektus!

 

2017.gada septembrī Daugmales pamatskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “ACTIVe lessons And gamificaTion for bEtter social inclusion.” (turpmāk – ACTIVATE) īstenošanu, savukārt 2017.gada okotbrī ar VIAA tika noslēgts līgums par šādas pašas aktivitātes projekta “Resource-conserving behavior: sustainable consumption, waste prevention and seperation as well as recycling of residual materials.” (turpmāk – RECYCLE) īstenošanu.

 

 

Erasmus+ projekts “RECYCLE”

 

Šī projekta ietvaros turpmāko divu gadu laikā partneri no Ungārijas, Vācijas skolām kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus. Projekta mērķis – veicināt skolēnos izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veidot attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam projekta aktivitātēs iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

 

Lai sasniegtu mērķi projekta ietvaros caur dažādām aktivitātēm tiks apskatītas šādas tēmas: -  Pārdomā:- skolēni tiks aicināti domāt par savu uzvedību raugoties no patērētāja viedokļa; Īsteno: - īsteno savā ikdienas dzīvē videi draudzīgu uzvedību sekojot līdzi izejmateriālu patēriņam utml.; Samazini: - skolēni tiks aicināti izvairīties no atkritumu ģenerēšanas, kā arī mācīties otrreiz izmantot lietas un pievērst uzmanību preču ražošanas veidam. Otrreizējā pārstrāde: - skolēni tiks aicināti nodot materiālus otrreizējai pārstrādei un lietu otrreizējai izmantošanai kur vien tas ir iespējams.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot kopā 16 skolēnu un skolotāju mācību mobilitātes Vācijā un Ungārijā, kā arī Daugmales pamatskolā uzņemt skolēnus un skolotājus no abām partneru skolām. Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 21 735 EUR apmērā.

 

 

Erasmus+ projekts “ACTIVATE”

 

Projekts “ACTIVATE” apvieno partnerus no Turcijas, Polijas, Spānijas un Latvijas skolām. Tā mērķis ir sekmēt dažādu kultūru bērnu un pusaudžu, skolēnu ar invaliditāti, imigrējušo studentu un sociāli atstumto skolēnu sociālo integrāciju izmantojot dažādas inovatīvas metodes, tajā skaitā spēļu, aktīvas stundu vadības u.c. kā arī dalīties pieredzē par šo metožu izmantošanu. 

 

Lai sasniegtu mērķi projekta ietvaros tiks īstenotas dažādas aktivitātes katrā projekta partnera skolā, kā piemēram skolas kluba, kora izveide, Eramsus+ stūrīša izveide u.c. Tāpat projekta ietvaros tiks īstenotas kopīgas mācību mobilitātes. Galvenās tēmas, kas tiks apskatītas mācību mobilitāšu ietvaros būs sekojošas:

  • Ielu spēles: skolēni mobilitāšu ietvaros mācīs dalīsies pieredzē ar vietējām ielu spēlēm;
  • Mākslas aktivitātes: skolēni mācīs, demonstrēs savas valsts tradicionālos mākslas veidus;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “peer learning” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietvertas vienaudžu mācīšanās metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “gamification” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietverti spēļu elementi, metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros;
  • Akadēmiskās mācību stundas iznantojot “active learning” metodi: pedagogi dalīsies pieredzē ar stundu plānu sagatavošanu, kuros ir ietvertas aktīvās mācīšanās metodes, kā arī tās tiks izmēģinātas mobilitāšu ietvaros.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot kopā 18 skolēnu un skolotāju mācību mobilitātes Polijā, Turcijā un Spānijā, kā arī Daugmales pamatskolā uzņemt skolēnus un skolotājus partneru skolām. Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 17 930 EUR apmērā.

 

Daugmales pamatskola

25.01.2018.

  Drukāt