Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas Konsultatīvie kabineti

Kabinetu darbības mērķi ir:

 

· sniegt pedagoģiski metodisku atbalstu Ķekavas novadā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni un aukļu pakalpojuma sniedzējiem;

 

· piedāvāt konsultācijas, lekcijas, lekciju ciklus vecākiem un aukļu pakalpojuma sniedzējiem pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā, sagatavošanā skolas gaitām;

 

· sniegt metodiskas rekomendācijas pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā un bērna psiholoģiskā sagatavotībā pirmsskolas un skolas gaitu uzsākšanai, vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

 

 

Šo mērķu realizēšanai ir izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi:

 

· organizēt konsultācijas, radošas darbnīcas, konferences un seminārus lekciju un praktisko nodarbību ciklus vecākiem un iestādes darbiniekiem pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā, audzināšanā un sagatavošanā skolas gaitām;

 

· nodrošināt kvalificētu speciālistu konsultācijas (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs);

 

· sniegt metodiskas rekomendācijas vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi bērnu izglītošanā, audzināšanā un bērna psiholoģiskā sagatavotībā pirmskolas uzsākšanai.

 

· nodrošināt vecāku un pedagogu vienotu pieeju pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā;

 

Saskaņā ar mērķiem un galvenajiem uzdevumiem, katru mācību gadu tiek izstrādāts Konsultatīvā kabineta perspektīvā pasākumu plāns katrā iestādē.

 

 

 

Izglītības daļa

 

  Drukāt