Sociālā palīdzība

 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt naudas vai materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi, obligāto izglītību) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

 

Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un tiesībām saņemt sociālos pabalstus, un/vai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Ķekavas sociālajā dienestā ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus par pēdējiem 3 pilniem mēnešiem. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālais pakalpojums tiek nodrošināts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

 

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz trijiem mēnešiem darbspējīgām personām un uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.

 


Trūcīgas ģimenes (personas) statuss

Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 3/2009 „Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā” 1.14. punkts nosaka, ka trūcīga ģimene (persona) ir ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro un ja:

 

Maznodrošināta ģimene (persona) ir:

 

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu

Lai iegūtu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot visus ienākumu apliecinošos dokumentus:

 

Iztikas līdzekļu deklarācijā persona norāda šādus ienākumus:

 

 

Sociālās palīdzības veidi

Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Ķekavas novadā un dzīvo pašvaldības teritorijā.

Sociālajā dienestā ir noteikti sekojoši pabalstu veidi, vadoties no LR likumiem, MK noteikumiem un saistošajiem noteikumiem:

 

Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

 

Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus:

 

 

  Drukāt