Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2020.gada 2.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

 

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, izstrādes materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

  • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde”;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;
  • Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē (Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 50.darba vieta, tālr. 27841097, 67936019).

 

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

 

 

Ar apstiprināto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskatu iespējams iepazīties šeit:

 

Ķekavas novada domes 02.04.2020. lēmums Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11.)

     1.pielikums – Saistošie noteikumi Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

     2.pielikums – Ķekavas novada spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas izvērtējums

 

Paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (07.04.2020.)

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa*:

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 1. lapa

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 2. lapa

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 3. lapa

     Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums

     Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums

     Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums

     Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums

     Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums

     Daugmales funkcionālais zonējums

     Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums

     Plakanciema funkcionālais zonējums

     Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

* Informācijas daudzuma un mēroga noteiktības dēļ, atsevišķas vietas novada kartē ir grūtāk nolasāmas. Lielākā mērogā skatīt Baložu pilsētas un novada ciemu kartes.

 

Paskaidrojuma raksts

     1.pielikums. Ciemu un Baložu pilsētas izvērtējums

     2.pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

     3.pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi

     4.pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti

     5.pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes

     6.pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

     7.pielikums. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas

     8.pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi

     9.pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi

     10.pielikums. Ugunsdzēsības hidranti

 

Vides pārskats

     Vides pārraudzības valsts biroja atzinums "Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma Vides pārskatu"

     Informatīvais ziņojums - sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 27.punktam (papildināts 16.04.2020.)

 

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

08.04.2020.

Papildināts 16.04.2020.

 

  Drukāt