Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

Ķekavas novada pašvaldība piedalās projektā “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. Projektā iesaistīto Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objektu vidū ir arī Baložu kūdras dzelzceļš. 

 

Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

Projekta nosaukums angļu valodā: Revival of Industrial heritage for tourism development

Projekta īsais nosaukums: Industriālais mantojums / INDUSTRIAL HERITAGE

Programma:  Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam, 2. prioritāte Tīra un augstvērtīga vide

 

 

Projekta mērķis:

 • Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai;
 • veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
 • izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
 • attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
 • reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;
 • Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;
 • Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota ~  30 objektu pilnveide (15 bij. ražotnes, 6 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 6 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, kopumā 16 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā)
 • Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra,  pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.

 

Projekta rezultāti:

 • Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
 • Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata;
 • Uzlaboti un pilnveidoti ~ 30 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;
 • Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. Ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
 • Ieviestas mārketinga aktivitātes.

 

Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions

Projekta partneri:

1.       Rīgas plānošanas reģions

2.       Rietumigaunijas tūrisma asociācija

3.       Vidzemes plānošanas reģions

4.       Dienvidigaunijas tūrisma asociācija

5.       NVO Alatskivi dabas centrs

6.       NVO Altveski

7.       AS Räpina papīrfabrika

8.       AS Generaator

9.       NVO Hellenurmes ūdensdzirnavu muzejs

10.    SIA Limbažu tīne

11.    Jaunpils novada dome

12.    Ķekavas novada dome

13.    SIA Saule Bīriņu pils

14.    SIA Rideļu dzirnavas

15.    Ventspils brīvostas pārvalde

16.    Biedrība "Airītes stacija"

17.    Aizputes novada dome

18.    Kuldīgas novada pašvaldība

19.    SIA Vilnas fabrika

20.    Līgatnes novada dome

21.    SIA Ķoņu dzirnavas

22.    Kocēnu novada dome

23.    SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis

24.    Lääne-Nigula administrācija

25.    NVO Igaunijas bāku asociācija

26.    SIA Limex

27.    Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji

28.    NVO Igaunijas Kūdras muzejs

29.    Pöide pašvaldība

 

Projektā iesaistītie Rīgas plānošanas reģiona tūrisma objekti:

Rideļu dzirnavas celtas 1863 gadā, atjaunota 1996. Projekta ietvaros Rideļu dzirnavas attīstīs interaktīvu programmu bērniem, skolniekiem un ģimenēm ar iespēju piedalīties dzirnavnieka vadītajās „darbnīcās”. Vizītes laikā tiks rādīta projekta ietvaros izveidota filma kā graudi tiek pārvērsti miltos. Projekta ietvaros tiks izveidota filma, uzlabota ekspozīcijas kvalitāte (apraksti un norādes, lai orientētos dzirnavās, apgaismojums, uzlabots aprīkojums, grīdas atjaunošana, sienu krāsojums, u.c.)

Jaunpils dzirnavas tika celtas 1791 gadā. Ūdensdzirnavu aprīkojums un hidrotehniskās konstrukcijas atrodas netālu no Jaunpils viduslaiku pils. Projekta ietvaros tiks uzlabots projekta aprīkojums, lai iesaistītu dzirnavu apmeklētājus izglītojošās un atraktīvās „darbnīcās” par malšanas procesu un kopīgu vēsturisko ēdienu gatavošanā.

SIA Limbažu tīne tika dibināta uz jau 1876. gadā veidota uzņēmuma Limbažu filcs. Mūsdienās vilnas un lina apstrāde uz vēsturiskajām iekārtām ar  tradicionālajām tehnoloģijām darbojas kā bizness.  Projekta ietvaros iekārtas tiks novietotas un  norobežotas no apmeklētājiem, lai nodrošinātu drošību, vērojot dzijas un citas produkcijas ražošanas procesu uz vēsturiskajām iekārtām. 

Baložu kūdras dzelzceļš tika dibināts 1948. gadā. Projekta ietvaros tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra ekskursijām - sagatavoti uzskates materiāli mini-ekspozīcijai, pēc vēsturiskajiem materiāliem tiks izveidots vaļējā tipa pasažieru vagons tūristu pārvadāšanai no kūdras rūpnīcas uz kūdras purva laukiem, uzstādītas norādes un izgatavotas apkalpojošā personāla uniformas. 

Bīriņu ūdens tornis tika celts 1870 gadā un ir daļa no Bīriņu pils kompleksa. Projekta ietvaros tiks atjaunots vēja rotors, ūdens torņa turbīna, lai atjaunotu oriģinālo ūdens torņa izskatu un funkcionalitāti. Tiks izveidots miniatūrs ūdens torņa modelis, lai demonstrētu ūdenstorņa darbības principus apmeklētājiem.

 

 

Projekta kopējais budžets:

1 149 470 EUR (Programmas atbalsts (ERAF) 971 665 EUR)
Ķekavas novada budžets 30 000  EUR (programmas atbalsts (ERAF) 25 500  EUR)

Projekta ieviešanas laiks:

01.05.2017 - 30.04.2019

Projekta koordinators Rīgas plānošanas reģionā:

 Jana Briede, e-pasts jana.briede@rpr.gov.lv, tālrunis: +371 26558085

 

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja:

Kristīne Danovska, e-pasts kristine.danovska@kekava.lv,

Tālrunis: +371 67847157; +371 29374340

 

 

“Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

Attīstības daļa

02.06.2017.

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt