Aizbildnība ir process, kad bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni (personu),
kura bērnam turpmāk aizvietos vecākus un pārstāvēs bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

 

Par aizbildni var kļūt persona, kurai ir spējas un īpašības, lai aizvietotu bērnam vecākus, t.i., nodrošinātu veselību, nodarbinātību, dzīves apstākļus, ģimenes savstarpējās attiecības, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
 

Ja aizbildnim un aizbilstamajam rodas domstarpības, aizbildnis un aizbilstamais to atrisināšanai var vērsties bāriņtiesā. Aizbildnim savs aizbilstamais visādi jāatbalsta un jāaizstāv.
 

Aizbildnim sevišķi jāgādā par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu audzināšanu. Aizbildnis pats var uzņemties audzināšanu vai arī uzticēt to kādai citai personai, kurai uz to ir vajadzīgās spējas. Bet arī šajā pēdējā gadījumā aizbildnim jāuzrauga audzināšana.
 

LAI KĻŪTU PAR AIZBILDNI

Bāriņtiesai klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu e-parakstu iesniedzams iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru) ar motivētu lūgumu nodibināt aizbildnību un iecelt aizbildni konkrētam/-iem bērnam/-iem.
 

Dokumenti, kas nepieciešami bāriņtiesai lēmuma pieņemšanai:


Papildus iesniegumam iesniedzami dokumenti vai citi pierādījumi, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu (piemēram, izziņa par nodarbinātību, ienākumiem u.c. dokumenti) pēc bāriņtiesas pieprasījuma.


Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros pieprasa minētos dokumentus no attiecīgajiem speciālistiem vai arī iesnieguma iesniedzējs tos iesniedz bāriņtiesā personīgi.


ATBALSTS AIZBILDŅIEM

Valsts nodrošina šādus atbalsta veidus:

  1. Valsts piešķir sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 45,53 eiro apmērā mēnesī.
  2. Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.
  3. Valsts piešķir atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07 eiro mēnesī. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita.
  4. Valsts piešķir sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.

Par aizbildni nevar būt:


Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā. Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa dod aizbildnim attiecīgus norādījumus vai lemj par aizbildņa atstādināšanu, atcelšanu.


Ja persona vēlas ņemt aizbildnībā bērnu un bāriņtiesai nav zināms bez vecāku gādības palicis bērns, kuram būtu nepieciešams nodibināt aizbildnību un iecelt aizbildni, bāriņtiesa lemj tikai par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai.


Ja persona iesniedz dokumentus elektroniski, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).
 

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona Nr.:67847160; 67935870; 67935872 vai apmeklējot bāriņtiesu apmeklētāju pieņemšanas laikā.

 

  Drukāt