Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim,
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

 

KĀ KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI?

  1. Jāvēršas dzīvesvietas Bāriņtiesā. Uzrādot personu apliecinošus dokumentu, jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņa par veselības stāvokli.
  2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto vai personas dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
  3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  4. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
  5. Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
  6. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā.
  7. Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.


ATBALSTS AUDŽUĢIMENĒM


Audžuģimene var saņemt šādus sekojošus atbalsta veidus:

 

 

  Drukāt