Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku savā dzīvesvietā uzņem bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu
vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu. Viesģimene bērnu var uzņemt nedēļas nogalēs, skolas brīvlaikos vai svētku dienās,
kā arī var apciemot bērnunamā. Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņiem ir jāvēršas dzīvesvietas Bāriņtiesā.

 

KĀ VAR SAŅEMT VIESĢIMENES STATUSU?

Bāriņtiesa izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, tostarp:


Bāriņtiesas lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu ir spēkā vienu gadu. Ja persona vai laulātie pēc minētā termiņa beigām atkal vēlas pretendēt uz viesģimenes statusa saņemšanu, bāriņtiesa no jauna vērtē visus iepriekš minētos apstākļus.
 

BĒRNA NODOŠANA VIESĢIMENES APRŪPĒ

Bērnu aprūpes iestāde  jeb bērnunams var atļaut bērnam bērnunamā tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss. Pirms tam bērnunams gūst pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.

Bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka:


Noslēgtās vienošanās kopiju bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas Bāriņtiesai, kas nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

 

  Drukāt