Attīstības un būvniecības pārvalde
Amats
Vārds, Uzvārds
Tālrunis
Kabineta Nr.
E-pasta adrese
Vadītājas vietnieks Juris Križanovskis 27841097 14. juris.krizanovskis@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Iveta Zālīte
67847161
29150072
14.
iveta.zalite@kekava.lv
Teritorijas plānotājs
Andris Lācis
67847161
29822574
14.
andris.lacis@kekava.lv
Teritorijas plānotājs Līga Sēja 67936019 15. liga.seja@kekava.lv
Teritorijas plānotājs Gita Rengarte 67847161
27888793
14. gita.rengarte@kekava.lv
Galvenais projektu vadītājs Māris Ozoliņš 28633324 19. maris.ozolins@kekava.lv
Būvinženieris Jānis Vaivods 29262256 25. janis.vaivods@kekava.lv

Projektu vadītājs

Agita Eizenberga 29406028 21. agita.eizenberga@kekava.lv
Projektu vadītājs Anna Leimane 67847167 21. anna.leimane@kekava.lv
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos Inga Biļko 67936019 15. inga.bilko@kekava.lv
Projektu vadītājs, uzņēmējdarbības atbalsta speciālists Kristīne Danovska 29374340 19.

kristine.danovska@kekava.lv

info.uznemumiem@kekava.lv

 

 Ķekavas novada Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālrunis Darba vietas Nr.
E-pasta adrese
Daļas vadītājs-arhitekts Inga Šuldrika

Būvvaldes vadītāja pienākumi;

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0368) konsultācijas par  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai;

konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
26684828 25. inga.suldrika@kekava.lv
Būvvaldes vadītāja vietniece Monta Ābele-Sedliņa

Būvvaldes vadītāja vietnieka pienākumi;

konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību – būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un izskatīšanas procesu, būvniecības procesa kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanas procesu, administratīvā procesa ievērošanu būvniecībā. 
28307392 24. monta.abele-sedlina@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā. 67916470 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inula Jansone

 

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;  būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0566) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

67847166 27.

inula.jansone@kekava.lv

Arhitekte Inguna Stepanova

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0728) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

67935120 10. inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana;
iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
67847162 26.

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne Konsultācijas par būvniecības procesu;
būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana; 
iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
67847162 6.

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 7.

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektors Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

 • par būvdarbu uzsākšanu,
 • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
 • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
 • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
 • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  8.

inta.ciema@kekava.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Armands Dzenis
 • Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu;

 • inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.
67847164 5. armands.dzenis@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802  23.

ilze.berzina@kekava.lv

Juriste Maija Zamberga Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802 22. maija.zamberga@kekava.lv
Lietvedis Liene Pumpuriņa Dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un sistematizēšana. 67935800 1. liene.pumpurina@kekava.lv
Arhīviste-lietvede Mudīte Puzaka

Dokumentu arhivēšana;

informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.

67935120

9.

mudite.puzaka@kekava.lv

Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67847162, 

E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:

P. 8.00-18.00

C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

 

  Drukāt