Uzņemšana Ķekavas vidusskolas 10.klasēs  2020./2021.mācību gadā

 

Stājoties vidusskolā, skolēnam jāizvēlas:

-          svešvaloda: vācu vai krievu valoda;

-          kultūra un māksla I ( vizuālā māksla) vai kultūra un māksla I ( mūzika)

-          programmēšana I vai dizains un tehnoloģijas I

Padziļināto kursu izvēle jāizdara, izvēlētos vienu no  skolas piedāvātajiem padziļināto kursu izvēļu komplektiem:

Padziļinātie un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos būs izvēlējušies vismaz 8 skolēni.  Nenokomplektētas grupas gadījumā tiks meklētas sadarbības  iespējas ar augstskolām vai arī skolēnam būs jāveic cita izvēle.

Ķekavas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programma (no 2020./2021.m.g.) 

Mācību joma

Kursi

10.klasē stundu skaits nedēļā

11.klasē stundu skaits nedēļā

12.klasē           stundu skaits nedēļā

Padziļinātie kursi

obligātie

izvēles

Valodu

Latviešu valoda un literatūra I

4

4,5

4

 

 

Svešvaloda I  (angļu valoda)

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Svešvaloda II (angļu valoda)

Svešvaloda  ( vācu vai krievu valoda)

2

2

2

 

 

Sociālā un pilsoniskā

Vēsture un sociālās zinātnes I

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Sociālās zinības II

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

Kultūra un māksla I  (vizuālā māksla vai mūzika)

3

2,5

 

 

 

 

 

 

 

6

Kultūra un māksla II

Dabaszinātņu

Fizika I

4

3

 

 

 

Ķīmija I

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Ķīmija II

Bioloģija I

2

1

 

 

 

 

 

 

 

6

Bioloģija II

Ģeogrāfija I

 

2

1

 

 

Matemātikas

Matemātika I

6

6

 

 

 

 

 

 

 

8

Matemātika II

Tehnoloģiju

Programmēšana I vai  Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Programmēšana II

 

 

 

 

6

Dizains un tehnoloģijas II

Veselības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

3

3

3

 

 

Starpdisciplinārs kurss

 

 

 

2

 

 

 

Kopā

36

36

30 vai 32

 

Izvēles (specializētie) kursi

Digitālais dizains 

 

 

4

 

 

Uzņēmējdarbības pamati

 

 

4

 

 

Publiskā uzstāšanās

 

 

2

 

 

Biznesa angļu valoda

 

 

2

 

 

 

Skolēna slodze

36

36

ne vairāk kā 36

 

 Iesniegumu pieņemšana uzņemšanai 10.klasē tiek uzsākta 15.jūnijā. Parakstītu iesniegumu var iesniegt:

-          personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Ķekavas vidusskolas lietvedībā  Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā darba dienās no 9.00- 15.00.

-          elektroniski uz e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumam jāpievieno:

-          apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas   kopijas, uzrādot oriģinālus;

-          bērna medicīniskā karte  (veidlapa Nr. 026/u).

 Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Ķekavas vidusskolas iekšējo dokumentu: “Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē 2020./2021.m.g.”

 

 

  Drukāt