Ķekavas novada labiekārtošanas plāna izstrāde
Projekta mērķis ir izstrādāt vienotu novada labiekārtošanas attīstības plānu, lai turpmāk varētu plānveidīgāk nodrošināt labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi atbilstoši iedzīvotāju vecuma grupām un interesēm, kā arī ņemot vērā jau esošo izveidoto infrastruktūru
Jaunu ideju centra rekonstrukcija
Projekta mērķis ir uzbūvēt Jauno ideju centra ēku, kuras telpas kalpos kā multifunkcionāla platforma, kurā pulcēties jauniešiem, dažādām novada nevalstiskajām organizācijām un citām interesentu grupām.
Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas
Projekta mērķis ir uzbūvēt moduļu tipa piebūvi Ķekavas vidusskolai, nodrošinot mācību vietas papildus 300 izglītojamiem.
PII „Ieviņa” energoefektivitātes uzlabošana, Ķekava, Gaismas iela 19, k-11 - jumta seguma nomaiņa
Projekta mērķis - uzlabot Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” energoefektivitāti, veicot telpu grupas 002 jumta pārbūvi
Tūrisms kopā
Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi.
Nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Ķekavas novadā
Projekta mērķis - veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam, veicināt pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs..
Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana
Projekta mērķis - nodrošināt publisko ūdeņu vides pieejamību Ķekavas novadā, labiekārtojot atpūtas vietu pie Daugavas Katlakalna ciemā. Uzlabot dzīves vides kvalitāti novada iedzīvotājiem un viesiem. Ilgtermiņa: Uzlabot publisko ūdeņu kvalitāti un ekoloģisko stāvokli.
Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā
Projekta mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un īstenot slimību profilakses pasākumus, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Multidisciplināru sociālo pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas novadā
Projekta mērķa grupa ir bērni ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kustību traucējumiem, psihiskas uzvedības traucējumiem, un pārējiem traucējumiem, t.i., kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, turpmāk - bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī šo bērnu likumiskie pārstāvji. Kopējais bērnu skaits – 43 kopā pa diviem novadiem (Carnikavas un Ķekavas novadiem).
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta
Projekta mērķis - īstenojot projektu tiks nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un augstas kvalitātes dzeramā ūdens padeve centrālajā tīklā Loreķu lauka privātmāju iedzīvotājiem, samazināts Daugavas upes piesārņojums, sekmēta ūdens resursu un energo resursu racionāla izmantošana, nodrošinātas ugunsdrošības pasākumu ievērošanai nepieciešamās ūdens caurplūdes jaudas un izbūvēti ugunsdzēsības hidranti.
“Cities4CSR” (Pilsētas par korporatīvo sociālo atbildību)
Projekta mērķis ir izstrādāt integrētu rīcības plānu un palielināt uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot izglītošanai, lai labāk izprastu un uzrunātu vietējos problēmjautājumus.
Siltumtīklu modernizācija Baložu pilsētā
Projekta mērķis ir samazināt siltuma zudumus siltumtrasēs un nodrošināt drošu, ilgtspējīgu siltuma piegādi Baložu pilsētā
Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Projekta mērķis: Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai; veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos.
Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam (C -TRACK-50)
Projekta laikā Ķekavas novada pašvaldībai tiks izstrādāts lgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns vai līdzvērtīgs plānošanas dokuments 2030./2050. gadam, kas būs arī kā energoresursu pārvaldes sistēmas daļa. Projekta laikā šī plāna izstrādei tiks piesaistīti eksperti.
Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana izglītības iestādēs (Quality school)
Projekta pamatā ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešana pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, interešu un neformālās izglītības iestādēs, kā līdzeklis izglītības kvalitātes uzlabošanai un skolēnu piesaistei.
Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas
Projekta mērķis ir uzbūvēt moduļu tipa piebūvi Ķekavas vidusskolai, nodrošinot mācību vietas papildus 300 izglītojamiem.
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā
Projekta mērķis - infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā (SAM 3.3.1. ietvaros): Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas, Baložos pārbūve
  Drukāt